Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Töökeskkonna bioloogiline oht (sealhulgas koroonarisk). Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Kaitsevahendid. Isikuandmete kaitse.

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr 144 (Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded)

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised, kuidas peab toimima bioloogiliste ohutegurite ennetamiseks ja ohuteguri juhtumi korral töökeskkonnas.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab, kuidas hinnata erinevaid nakkusohte töökeskkonnas
  • Teab tööandja ja töötaja õigusi ning kohustusi bioloogilise ohuteguri korral.
  • Saab ülevaate, kuidas ja milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada
  • Mõistab eriliigiliste isikuandmete töötlemisega seonduvat

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, personalijuhid, ettevõtete juhid ning teised teemast huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 13.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Nakkusoht töökeskkonnas – gripp, koroona ja muud “pahalased” – kuidas riski hinnata ja õigeid sekkumismeetmeid valida;
  • Milliste tehniliste abinõudega saame tagada nakkusohutu töökeskkonna?
  • Kuidas valida isikukaitsevahendeid? Kas maskil ja maskil on vahe? Kuidas kanda maski/visiiri vms?
  • Juhendamise kohustus.
  • Juriidilised (sealhulgas rahalised) küsimused – töötaja töölt kõrvaldamine,  eneseisolatsioon, karantiin, haigestumine, isikuandmete kaitse
  • Isikuandmete kaitse, s.h. eriliigilised isikuandmed (terviseandmed)

Õppemeetodid: loeng, arutelud, küsimused-vastused

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine täies mahus veebikoolitusel.

Hindamine: puudub.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes täitis koolituse lõpetamise tingimused.

Õppekava on kinnitatud: 05.12.2020