Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Tervishoiuasutuste tööohutusalane koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61

Õppe eesmärk: Anda tervishoiuasutuste tööohutuse eest vastutavatele isikutele teadmised töökeskkonna, erinevate ohutegurite kohta ning juhised, kuidas erinevates olukordades käituda.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Omab ülevaadet Eestis kehtivast töötervishoiu- ja tööohutuse süsteemist;
  • Teab töötaja ja tööandja ohutusalaseid õigusi ja kohustusi, vastutuse tekkimise aluseid;
  • Teab tööohutusalase juhendamise eesmärki, sisu.
  • Oskab märgata ohutegureid töökeskkonnas. Suudab lugeda riskianalüüsi ja rakendada asjakohaseid ohutusabinõusid.
  • Teab, kuidas käituda tööõnnetuse, kutsehaigestumise korral.

Koolituse sihtgrupp: Tervishoiuasutuste töötajad, kes vastutavad tööohutuse eest

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

10.00  kuni 10.30 – Õiguslik regulatsioon – EL ja Eesti õigusaktid; tööohutuse struktuur organisatsioonis – spetsialist, volinik, struktuuriüksuse juht, töökeskkonna nõukogu.

10.30 kuni 11.30  – Töösuhte osapoolte õigused ja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötaja pädevus – juhendamine ja väljaõpe. Kellele, mida ja kuidas? Kas „paber“ on kõige tähtsam?

PAUS

11.45 kuni 13.15 – Ohutegurid tervishoiuasutuses – kemikaalid, s.h. biotsiidid (des. vahendid, sterilisatsioonivahendid); kiirgus, müra. Bioloogilised tegurid. Füsioloogilised tegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid – mis, kus ja kuidas?

LÕUNA 

14.00 kuni 16.30 – Tööõnnetused (s.h. vägivallajuhtumid) ja tööga seotud haigused. Kokkupuutejuhtumid. Kutsenakkused. Kes vastutab ja kuidas? Kes hüvitab kahju raske vigastuse või kaotatud töövõime korral? Kas oleks vaja kutsehaiguse ja tööõnnetuse kindlustust?

KÜSIMUSED-VASTUSED

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. 

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod:  Praktiliste ülesannete sooritamine, tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise osakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 21.11.2019