Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Tabelarvutusprogramm Excel algajatele
Õppekavarühm: 0611 – Arvutikasutus
Õppekava koostamise alus: ECDL- Euroopa arvutikasutaja oskustunnistuse (AO Arvutikasutaja oskustunnistus) õppekava moodul 4 (arvutustabelid).
Õppe eesmärk: Anda vajalikud baasoskused erinevate tabelite koostamisest, kujundamisest ja enamkasutavatest arvutusfunktsioonidest.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • koostab ja kujundab erinevaid exceli tabeleid;
  • koostab lihtsamaid valemeid ja kasutab enimlevinud funktsioone;
  • kasutab erinevaid arvuvorminguid ja andmesarju.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud õppija, kes soovib tutvust teha või täiendada oma põhioskusi tabelarvutusprogrammi Excel kasutamisel. Exceli kasutamise eelnev kogemus ei ole vajalik. Oodatud on ka õppija, kellel on varasem exceli tabelarvutus kasutamise kogemus, kuid soovib oma teadmisi värskendada.
Õppe alustamise tingimus(ed): Algtasemel arvutikasutamise oskus. Omama e-posti kontot, arvutit ning head internetiühendust.
Õppe kogumaht: 18 akadeemilist tundi; kontaktõppetunde: 12, sh praktline töö: 12 akadeemilist tundi ning iseseisev töö: 6 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Iseseisvate tööde esitamine toimub keskkonnas Google Classroom.
Õppevahendid:  Õppija arvuti, koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub täienduskoolitusasutuse TK Täienduskeskus OÜ koolituskalendri alusel.
Õppesisu: 

  1. Töökeskkonna (MS Excel) tutvustamine; Erinevat tüüpi andmete sisestamine, andmevormingud ja nende redigeerimine; Andmete märgistamise võimalused;  Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine. Veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine; Tabeli koostamise põhimõtted. Tööde salvestamine
  2. Andmesarjade koostamine (tekst, numbrilised, kuupäev, kuu ja nädalapäevade nimetused, tingimustega sarjad); Valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine); Lahtri- ja absoluutaadressid; Funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, TODAY, NOW, COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF);  Tabeli vormindamine;  Töölehtede ümbernimetamine, lisamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine;  Lihtsamad funktsioonid ja valemid erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest.
  3. 3 iseseisva töö sooritamine: Tabeli koostamine, andmete sisestamine ja vormistamine, valemite, andmesarjade ja funktsioonide lisamine, salvestamine ning koolitajaga jagamine. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused)

Õppemeetodid: Auditoorne õpe või veebiõpe 12 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ; Iseseisev õpe 6 akadeemilist tundi
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontaktõppetundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste ülesannete käigus.

Hindamismeetod:
1) Iseseisev töö. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on esitanud 3 iseseisvat tööd kasutades veebiseminaril läbiviidud teemasid. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: Svetlana George – on omandanud magistrikraadi Peterburi (Leningradi) Riiklikus Ülikoolis, erialal matemaatik-õppejõud. Omab pikaaegset kogemust arvutikursuste läbiviimisel. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid ning omab koolitaja tase 6. kvalifikatsiooni.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 14.04.2020