Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Suhtlemine keerulise patsiendiga
Õppekavarühm: 0031 Isikuareng
Õppekava koostamise alus: puudub
Õppe eesmärk: Anda õppijatele teadmised, kuidas patsiendiga oskuslikult suhelda keerulistes olukordades
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab ülevaate Robert Diltsi tunnetuslikest tasanditest
 • teab, kuidas hääletoon ja kehakeel mõjutavad vestlust
 • on teadlik erinevatest suhtlustõketest
 • eristab erinevaid vestluses kasutavaid peeguldusvorme
 • teadvustab konfliktide lahendamise võimalusi
 • mõistab erinavaid sotsiaalseid inimtüüpe
 • saab näpunäiteid, kuidas enda tunnetega paremini toime tulla

Koolituse sihtgrupp: tervishoiuvaldkonna töötajad, meditsiiniasutuste töötajad, administraatorid, meditsiiniõed
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Patsiendi ja meditsiinitöötaja vaheliseks koostööks vajalikud eeldused ja oskused. Kriisis oleva inimese käitumine.
 • Robert Diltsi tunnetuslikud tasandid: keskkond, käitumine, oskused, veendumused, identiteet. Räägime lahti, mida need tasandid inimese elus tähendavad ja kuidas vältida probleemide lahendamist nendeks mitte ettenähtud tasanditel. Millistele tasanditele ei tohiks ennast lasta provotseerida patsiendill pingesituatsioonides. Kuidas anda korrektset tagasidet (Hamburgeri mudel)
 • Vestluse alustamine. Mida peab teadma, et jõuda inimesega kiiresti ühele lainele. Kehakeele ja hääle omaduste  (kiirus, tugevus jm) kasutamine inimesega kontakti hoidmiseks. Visauaalse, auditiivse ja kinesteetilise mõtlemise eripärad ja nende avaldumine kehakeeles.
 • Mis on suhtlustõkked ja miks peab nende kasutamist pingelistes olukordades vältima.
 • Mida teha, kui patsient peab ennast mittekohaselt üleval.
 • Õigete küsimuste esitamine kui võti eduka vestluse ülevalhoidmiseks. Millal ja kui palju neid esitada, et vestlus ei muutuks patsiendi jaoks ülekuulamiseks. Millal kasutada avatud, millal suletud küsimusi.
 • Kuidas kasutada peegeldamist (aktiivset kuulamist) ja küsimusi vestluse fookuses hoidmiseks ja läbirääkimiste pidamiseks. Erinevad sõnalise peegeldamise liigid. Millisel puhul kasutada enesekehtestamist ja millal tuleb peegeldada. Ähvardamine ja kamandamine. Nende kasutamine ja nende mõju vestlusele ja suhetele.
 • Konfliktid ja nende ennetamine. Kui konflikt ei ole teatud põhusel lahendatav, siis kuidas seda kontrolli all hoida. Missugused konfliktid on lahendatavad, millised mitte.
 • Miks on konflikti puhul vaja tegeleda kõigepealt selle emotsionaalse komponendiga .
 • Kuidas ennetada konflikti arenemist emotsionaalseks sõnasõjaks.
 • Millised kompetentsid peaksid inimesel olema, et konflikte lahendada
 • Mida peaks teadma erinevatest sotsiaalsetest inimtüüpidest. Kuidas see aitab inimesi paremini mõista.
 • Kuidas enda tundeid juhtida. Kuidas vabaneda kiiresti stressist peale negatiivset patsiendi kontakti. Kuidas tööd mitte koju tassida
 • 5 küsimust patsiendile, kes on suure emotsionaalse pinge all.
 • Kuidas motiveerida klienti enda tervise eest paremini hoolitsema.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, testid, arutelud
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Situatsioonülesannete lahendamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on lahendanud situatsioonülesanded. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Helle Kahro on omandanud kõrghariduse filoloogias Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning täiendhariduse psühholoogias Kanada Ericksoni Ülikooli Peterburi osakonnas. 17-aastase koolitaja- ja konsultatsioonikogemusega Helle Kahro on õppinud ka neuro-lingvistilist programmeerimist (NLP) ning läbinud erinevaid suhtlemisalaseid  koolitusi. Helle Kahro on aastaid koolitanud klienditeenindajaid ning oskab läbi intensiivse koolituse klienditeeninduse taset tõsta igas osalejas.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 11.11.2019