Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Raskuste käsitsi teisaldamise ohutuse koolitus
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1
Õppe eesmärk: anda teadmised, kuidas ohutute töövõtetega raskusi teisaldada
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Tunneb raskuste teisaldamist reguleerivaid õigusakte
  • Mõistab raskuste teisaldamisest tulenevaid tervisemõjusid
  • On kursis erinevate raskuste käsitsi teisaldamise riskihindamise meetoditega ning oskab valida sobilikke oma töökeskkonna hindamiseks
  • Oskab rakendada sobilike riskimaandamise meetmeid ning ohutuid töövõtteid.

Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnas erinevate raskuste teisaldamisega kokku puutuvad töötajad, töökeskkonnavolinikud, -spetsialistid ning teised vastutavad isikud.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolituse puhul arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendust.
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Raskuste käsitsi teisaldamist reguleerivad töötervishoiu- ja tööohutusalased õigusaktid;
  • Raskuste käsitsi teisaldamise riskihindamise vajadus ning tervisemõju;
  • Erinevad raskuste käsitsi teisaldamise riskihindamise meetodid;
  • Raskuste käsitsi teisaldamise töövõtted ja abivahendid.

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Valivastustega kirjalik test. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 80% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala (MSc) ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.04.2021