Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Psüühikahäirega eaka toimetuleku toetamine
Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm
Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 4 (B.2.4.)
Õppe eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks psüühikahäiret omava eakatega.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab enamlevinud vanemas eas esineda võivaid psüühikahäireid (depressioon, dementsus, deliirium) ja nende sümptomeid;
  • oskab hinnata psüühikahäirega eaka toimetulekut, kasutades selleks sobivaid meetodeid;
  • oskab jälgida muutusi psüühikahäirega eaka psüühilises seisundis;
  • oskab kasutada sobivaid suhtlemistehnikaid ja aktiveerivaid tegevusi psüühikahäirega eaka toimetuleku soodustamiseks.

Koolituse sihtgrupp: hoolekandeasutuses töötavad hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolituse puhul arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendust.
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.
Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • 2 akadeemilist tundi – Vanemaealiste seas sagedamini esinevad psüühikahäired ja nende sümptomid. Eaka toimetuleku hindamine.
  • 2 akadeemilist tundi – Erinevad mõõdikud psüühiliste probleemidega eaka seisundi hindamisel (ADL, iADL, KKH-l, Morse jt)
  • 2 akadeemilist tundi – Suhtlemine psüühiliste probleemidega eakaga. Erinevad terapeutilised põhimõtted (ROT, reministsents, validatsioon)
  • 2 akadeemilist tundi – psüühiliste probleemidega eakale sobivad aktiveerivad tegevused.

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine täies mahus auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik valikvastustega test. Test loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on 80%.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 80% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Janika Pael – omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 13.04.2021