Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Patsiendi haava hooldus ning hooldus püsikateetriga

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1.7) ja tase 4 kutsestandard (B.2.1.9)

Õppe eesmärk: Anda hoolekandeasutuses töötavatele õdedele ning hooldustöötajatele haavahoolduse ning kateetriga seotud teadmised ja praktilised oskused

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
1.         Teab erinevaid haavaliike, sh lamatised, nende tekkepõhjuseid
2.         Oskab ennetada ning hindab haava seisukorda
3.         Praktiseerib haavahoolduspõhimõtteid
4.         Mõistab erineva suurusega kateetrite vajalikkust
5.         Hindab millal ja kuidas kateetrit vahetada

Koolituse sihtgrupp: hoolekande asutuses töötavad õed, hooldustöötajad, kes puutuvad oma töös kokku haava hoolduse ja püsikateetri hooldusega

Õppe alustamise tingimus(ed):   omab hooldustöötaja alusteadmisi

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: Praktiliste ülesannete sooritamiseks vajaminevad õppevahendid koolitaja poolt.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  1. Erinevad haavaliigid
  2. Haavade erinevad tekkepõhjused
  3. Haava hooldus – kuidas ja millal ja millega siduda?
  4. Haava paranemise faasid
  5. Kateetrite kasutamise vajalikkus
  6. Kuidas valida kateetrit
  7. Kateeter, kuidas ja millal vahetada

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse või saadetakse õppijatele koolituse käigus või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Praktilised ülesanded: 1. haava hooldus 2. kateetri vahetamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on teinud kaasa praktilised ülesanded: 1. haava hooldus 2. kateetri vahetamine. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitaja: Irena Rosenberg  On lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala 2000 aastal. Töötanud PERHis kardioloogia osakonnas õena ja hiljem osakonna vastutava õena. On läbinud erinavaid täiendõppekoolitus, ka välismaal. Täiskavanuid on mitmeid aastaid koolitanud. Tervishoiutöötajate registris kood N01183.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 04.05.2021.a.
Õppekava on muudetud: 02.06.2022.a.