Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine

Õppekavarühm: 0111 Kasvatusteaduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: õpetaja, tase 6 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1 Õppija toetamine), õpetaja, tase 7 kutsestandard (B.2.1 Õppija toetamine).

Õppe eesmärk: Tõsta pedagoogide teadlikkust õpingu katkestamise põhjustest ja enneaegse katkestamise ennetamise võimalustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab kirjeldada, kuidas õpingute katkestamise põhjused muutuvad vastavalt erinevatele õppetasemetele ja õppuri vanusele;
  • teab, millised teguritest saab mõjutada;
  • oskab hinnata enda rolli õpingute katkestamise ennetamisel.

Koolituse sihtgrupp: haridusasutuste õpetajad

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, kuulumine sihtgruppi

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 13.10, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Mis õppeasutuses enneaegse õpingute katkestamise probleem on aktuaalne.
  • Kuidas varieeruvad katkestamisele mõjuvad tegurid erinevates õppeasutuses.
  • Muutumatud ja muutuvad tegurid.
  • Koolist sõltuvad tegurid.
  • Õpetaja roll enneaegse õpingute katkestamisel.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: Õppeprotsessis kombineeritakse loeng ja aktiivõppe meetodid. Loeng, arutelud, grupitööd.

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Praktiliste ülesannete sooritamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud praktilised ülesanded. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Ksenia George töötab sotsiaalpedagoogina. On õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogikat (MA). On läbinud sotsiaalpedagoogika ja täiskasvanute koolitaja valdkonda puudutavaid täiendkoolitusi. Täiskasvanuid  koolitab alates aastast 2015.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.05.2019