Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Ajaplaneerimine – Mida teha, et kõik oleks õigeaegselt tehtud?

Õppekavarühm: 0031 Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: puudub

Õppe eesmärk: Teadvustada enda ajakasutusoskusi ja õppida paremini korraldama ja tasakaalustama oma töö ja isiklikku elu.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Oskab oma ajakasutust täpsemalt analüüsida.
  • Saab uusi ideid oma aja paremaks kasutamiseks.
  • Saavutab suurema tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel

Koolituse sihtgrupp: Inimesed, kes tunnevad vajadust paremini teadvustada ajakasutust ja õppida planeerima igapäeva tegevusi tööl ning eraelus.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 16:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine.
– Sisemised tegurid, mis takistavad efektiivse ajajuhtimise kasutusele võtmist.
– Vastuseis muutustele. Meie väärtused ja veendumused, kui meie edu soodustavad või takistavad       tegurid. Väärtuste roll ajakasutuses.

Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid.
– Ajakorraldamise psühholoogilised mõjurid. Ajataju. Eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsus. Kuidas need kaks tegurit võimaldavad aega kokku hoida ja saavutada rohkem.
– Ajajuhtimise neli põlvkonda: nende puudused ja tugevused.
– Mille poole ma oma (töö) elus püüdlen?

Erinevad ajaplaneerimise  meetodid.
– Ajaplaneerimise lühitutvustus.
– Ajaplaneerimise eelised ja miinused.
– Järgmise päeva  tööaja reaalne planeerimine koolituse ajal kolmanda ajajuhtimise põlvkonna teooria põhjal.
– Miks ajaplaneerimine annab efekti kõige suurema ajasurve olukorras ja kuidas aja planeerimine vähendab unustamist.

Kuidas seada prioriteete elus ja tööl.
– Oma töö organiseerimine:  kohtumised ja kohtumiste kokkuleppimine, meilide lugemine, neile vastamine, koosolekud jne.

Ajakulutajad.
– Kuhu kulub minu aeg tööl  ja kuidas ma raiskan ise teiste aega.
– Vahelesegamiste/töökatkestuste minimeerimise võimalused.
– Tegevuste edasi lükkamine.

Ajasäästjad.

– Delegeerimine (millal, kellele, kuidas), enesekehtestamine, “ei” ütlemine, tegevuste standardiseerimine ja konsolideerimine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 7 akadeemilist tundi; koolitus sisaldab lühiloenguid, aruelu, ühe konkreetse tööpäeva planeerimist, enese tegevuste analüüsi.

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Praktiline ülesanne – ühe tööpäeva ajaline planeerimine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on koostanud ja esitlenud ühte ajaliselt koostatud tööpäeva. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Helle Kahro on omandanud kõrghariduse filoloogias Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning täiendhariduse psühholoogias Kanada Ericksoni Ülikooli Peterburi osakonnas. 17-aastase koolitaja- ja konsultatsioonikogemusega Helle Kahro on õppinud ka neuro-lingvistilist programmeerimist (NLP) ning läbinud erinevaid suhtlemisalaseid  koolitusi. Helle Kahro on aastaid koolitanud klienditeenindajaid ning oskab läbi intensiivse koolituse klienditeeninduse taset tõsta igas osalejas.

Koolituse lõpus väljastatav dokument:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 03.01.2020