Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ

Õppekava nimetus: Massaažikursus alustavale massöörile

Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1, B.2.2).

Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi

Koolituse eesmärk: on anda esmased teadmised alustamaks tööd massöörina.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab klienti teenindada
 • Tunneb inimese anatoomiat
 • Oskab  massaažiteenuseid ja tooteid tutvustada
 • Praktiseerib klassikalist massaaži
 • Arvestab töökeskkonna olulisi aspekte
 • Järgib ohutus- ja hügieeninõudeid​

Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad omandada massööri ameti teadmisi ja oskusi ning soovi korral asuda tööle massöörina.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 216 akadeemilist tundi, millest 144 akadeemilist tundi on auditoorne õpe, 32 akadeemilist tundi praktiline töö ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitajate poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • •          Skeleti lihassüsteemi anatoomia
  •          Massaaž – sissejuhatus, ajalugu
  •          Massaaži näidustused, vastunäidustused
  •          Massaaži toimed
  •          Massaaži ergonoomika
  •          Massaaži võtted
  •          Erinevad massaažiliigid
  •          Rüht
  •          Naha diagnostika
  •          Sagedamini esinevad haigused
  •          Seljalihased
  •          Seljamassaaž
  •          Õlavöötmemassaaž
  •          Kaelalihased
  •          Kaelamassaaž
  •          Selg+kael+õlavööde
  •          Jalalihased
  •          Tuharamassaaž
  •          Jalgade massaaž
  •          Kõhulihased
  •          Käelihased
  •          Kõhu-ja kätemassaaž
  •          Dekoltee, näo ja peamassaaž
 • Klienditeenindus
 • Erinevate massaažiteenuste ülevaade
 • Töökeskkonna aspektid
 • Ohutus- ja hügieeninõuded massööridele

Õppemeetodid: Loeng, rühmatöö, iseseisev töö, praktika

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 90% auditoorsetes tundides. Koolituse lõpus tuleb sooritada kirjalik eksam (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses) ja praktiline töö, mis hõlmab klassikalise massaaži tegemist etteantud tingimustele.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Eksami tulemuste kontroll ja praktilise töö tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku eksami positiivsele tulemusele ning praktilise töö.

Koolitaja kvalifikatisoon:

Krista Jäger on õppinud massööriks ja omab V massööri kutsetaset. Omab 15 aastast kogemust erapraksises. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi. Omab pedagoogikaharidust ning on täiskasvanuid koolitanud alates 2009. aastast.
Ly Kamja on omandanud velskri ameti ning töötanud füsioterapeudina 16 aastat. Kogemused füsioterapeudina on taastusravi ja rehabilitatsiooni vallas. Lisaks on füsioterapeudiks Serviti käsipallimeeskonnale. On läbinud erinevaid erialaseid rahvusvahelisi täienduskoolitusi. Lisaks on kaasautorina välja andnud raamatu Füsioterapeudi käsiraamat.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 06.06.2018
Õppekava on uuendatud: 17.06.2020