Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Klassikalise massaaži ABC

Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard osaline (kompetentsid: B.2.1, B.2.2).

Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi

Koolituse eesmärk: Anda esmased teadmised ja praktilised oskused klassikalise massaaži tegemiseks.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab alusteadmised inimese lihaskonna anatoomilisest ülesehitust, lihaskondade mõjust
 • Teab massaaži põhialuseid ja toimeid
 • Selgitab massaaži tulnud kliendile protseduuri erinevaid faase
 • Saab esmased oskused klassikalise massaaži läbiviimiseks
 • Järgib töökeskkonna olulisi aspekte, ohutus- ja hügieeninõuded

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud õppija, kes soovib saada esmaseid teadmisi ja praktilisi oskusi klassikalist massaažist.

Koolituse keel: eesti keel

Õppe alustamise tingimus(ed):

 • Õppija on omandatud keskhariduse
 • Õppijal on hea füüsiline vorm
 • Koolitusel osalemiseks küsimustiku täitmine
 • Laenutada sobilikust raamatukogust õppe tarbeks raamat: Vigue-Martin, J. (2007). Inimkeha atlas.
 • Õppijale saadetakse 2 töölehte, mis palutakse läbi töötada enne inimese füsioloogia ja anatoomia loengute algust

Õppe kogumaht: 216 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on teooriaõpe, 96 akadeemilist tundi praktiline töö ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Iseseisev töö hõlmab läbitud massaaži osa praktiseerimist, kohustusliku materjali ning kirjanduse lugemist.

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajaminevate vahenditega: massaažilaud, jalarullid, õlid, kreemid, käterätid, paberrätid, puhastusvahendid.

Õppevahendid: massaažilaud, jalarullid, õlid, kreemid, käterätid, paberrätid, puhastusvahendid.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Inimese füsioloogia ja anatoomia
 • Skeleti lihassüsteemi anatoomia
  • Ladinakeelsed luude ja lihaste nimetused
 • Sissejuhatus klassikalisse massaaži. Klassikalise massaaži ajalugu.
 • Klienditeenindus – enesetutvustus, teenuse tutvustus, milliseid tooteid kasutatakse massaaži ajal, kuidas teenus on ülesehitatud, kontakti loomine ja lõpetamine
 • Erinevate massaažiteenuste ülevaade
 • Töökeskkonna aspektid – massaažiruumi eripärad
 • Ohutus- ja hügieeninõuded massööridele
 • Klassikalise massaaži põhialused
  • Klassikalise massaaži mõju
  • Klassikalise massaaži näidustused, vastunäidustused
  • Klassikalise massaaži füsioloogilised toimed
  • Klassikalise massaaži toimed: mehaaniline, neuroreflektoorne, humoraalne, psühholoogiline, energeetiline
  • Klassikalise massaaži toimetest lähtuvalt massaaži teostuse ja kestuse valik
  • Klassikalise massaaži põhivõtted
  • Erinevate massaažiliikide tutvustamine
 • Klassikalise massaaži põhireeglid
 • Klassikalise massaaži ergonoomika
  • Töövõime säilimine
  • Kehaasendid
  • Füüsiline pinge
  • Psüühiline pinge
  • Sotsiaalne pinge
 • Anamnees ehk terviseseisundi dokument
 • Sagedamini esinevad probleemid: valu erinevad liigid, valu kui kaitsereaktsioon, valu põhjused
 • Suurim organ – nahk ja selle diagnostika
 • Selg – seljalihased, seljamassaaž
 • Õlavööde – õlavöötmelihased, õlavöötmemassaaž
 • Jalad – jalalihased, jalgade massaaž
 • Tuhar – tuharalihased, tuharamassaaž
 • Kõht – kõhulihased, kõhumassaaž
 • Käed – käelihased, kätemassaaž
 • Dekoltee, näo ja peamassaaž
 • Kael- kaelalihased, kaelamassaaž

Õppemeetodid: Loeng, paaristöö, iseseisev töö, töölehed, grupitöö, juhtumianalüüs, praktilised ülesanded, arutelu, diskussioon.

Õppematerjalid:
Kohustuslik õppematerjal:
* koolitajate poolt väljatöötatud õppematerjalid paberkandjal või edastatakse õppijale digitaalselt.
Kohustuslik kirjandus:
* Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M., Kartau, A. (2008). Klassikalise massaaži õpik. Kirjastus: M.I. Massaažikooli
* Vigue-Martin, J. (2007). Inimkeha atlas (lk 22-73).

Soovituslik õppematerjal:
* Kamja L., Pall M. (2011). Füsioterapeudi käsiraamat. Tartu: Raamatukauplus Krisostomus
* Putz R., Pabst R. (2008). Sobotta Atlas of Human Anatomy. 14th edition. München: Urban &
Fischer
* Ylinen J. (2008). Venitusteraapia. Edinburgh: Churchill Livingstone
* https://quizlet.com/60404558/ladina-keeles-lihased-flash-cards/

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

 • Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:

1) Inimese füsioloogia ja anatoomia
* Kirjalik füsioloogia ja anatoomia test, mis koosneb 2 skeleti skeemist ning 11 avatud vastusega küsimusest. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on 80% ulatuses. Tagasisidestamine.

2) Klassikalise massaaži teooriaosa vahetest
* Kirjalik klassikalise massaaži teooriaosa vahetest, mis koosneb 12 avatud küsimusest. Tagasisidestamine.

3) Klassikalise massaaž ABC koolituse lõpueksam
* Klassikalise massaaži kirjalik lõpueksam, mis koosneb 38 avatud vastusega küsimusest ning 1 skeleti skeem. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses. Tagasisidestamine.

4) Klassikalise massaaži praktiline ülesanne
* Koolituse lõpus ehk eksamipäeval tuleb teha kliendile 1 tunnise klassikalise massaaži. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:

1) Inimese füsioloogia ja anatoomia test
* Õppija on sooritanud  kirjaliku füsioloogia ja anatoomia testi ning täitnud 2 skeleti skeemi  ning vastanud 11 avatud vastusega küsimustele positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses. Saanud tagasiside.

2) Klassikalise massaaži teooriaosa vahetest
* Õppija on sooritanud ja esitanud kirjaliku klassikalise massaaži teooriaosa vahetesti. Saanud tagasiside.

3) Klassikalise massaaži ABC koolituse lõpueksam
* Õppija on sooritanud klassikalise massaaži kirjalik eksami positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses. Saanud tagasiside.

4) Klassikalise massaaži praktiline ülesanne
* Õppija on teinud kliendile klassikalise massaaži ajaga 1 tund. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Krista Jäger on õppinud massööriks ja omab V massööri kutsetaset. Omab 15 aastast kogemust erapraksises. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi. Omab pedagoogikaharidust ning on täiskasvanuid koolitanud alates 2009. aastast.
Ly Kamja on omandanud velskri ameti ning töötanud füsioterapeudina 16 aastat. Kogemused füsioterapeudina on taastusravi ja rehabilitatsiooni vallas. Lisaks on füsioterapeudiks Serviti käsipallimeeskonnale. On läbinud erinevaid erialaseid rahvusvahelisi täienduskoolitusi. Lisaks on kaasautorina välja andnud raamatu Füsioterapeudi käsiraamat.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.06.2018
Õppekava on uuendatud ja kinnitatud: 27.12.2021