Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ
Õppekava nimetus: Laavakivi massaažikursus
Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi

Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: A.2.1, A.2.2).
Õppe eesmärk: On anda teadmised laavakivi massaažist
Õppe keel: Eesti keel
Koolituse lõpuks õppija:
• Mõistab laavakivi energeetikat
• Teab aroomiõlide erinevusi
• Praktiseerib laavakivi massaaži
Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad omandada laavakivi massaaži tegemise oskusi.
Õppegrupi suurus: Kuni 6 osalejat
Õppe alustamise tingimused: On läbinud klassikalise massaažikursuse
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi; millest 16 akadeemilist tundi on auditoorne õpe ja praktika.
Õppekeskkonna kirjeldus: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
Õppevahendid: Paberkandjal koolitusmaterjalid, massaažilaud
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub nädalavahetusel, kokku 2 päeval algusega kell 9:00 kuni 16:00.
Õppe sisu:

• Laavakivi energeetika
• Aroomiõlide erinevused
• Aroomiõlide toime
• Laavakivi massaaži praktika
Õppemeetodid: Loeng, arutelud, paaristööd
Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt kokku pandud õppematerjal.
Hindamine: Mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud
Lõpetamise tingimused:
Väljastatav dokument: Tunnistus väljastakse õppijale, kes osaleb õppetöös vähemalt 100%, lahendab testi vastavalt nõuetele ning sooritab praktilise ülesande.
Koolitaja kvalifikatsioon: Krista Jäger on õppinud massööriks ja omab V massööri kutsetaset. Omab 14 aastast kogemust erapraksises. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi. Omab pedagoogilist haridust ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2009.aastast.

Õppekava kinnitamise kuupäev: 23.11.2018.a.
Õppekava muutmise kuupäev: 25.01.2021.a.