Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Laavakivimassaaži kursus
Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi
Õppekava koostamise alus: Massöör, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: A.2.1, A.2.2).
Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised laavakivi massaažist
Õppe keel: eesti keel
Koolituse lõpuks õppija:
• Saab alusteadmised laavakivimassaažist
• Teab aroomiõlide mõju inimese energiakehale
• On saanud esmased kogemused laavakivi massaaži tegemisest

Sihtgrupp: Massööri kogemusega inimesed, kes soovivad omandada laavakivi massaaži esmaseid oskuseid.
Õppegrupi suurus: Kuni 6 õppijat
Õppe alustamise tingimused: On läbinud klassikalise massaažikursuse
Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi; millest 16 akadeemilist tundi on auditoorne õpe ja praktika.
Õppekeskkonna kirjeldus: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
Õppevahendid: massaažilaud, käterätid, puhastusvahendid, laavakivid
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub nädalavahetusel, kokku 2 päeval algusega kell 9:00 kuni 16:00.
Õppe sisu:
* Laavakivi ajalugu
* Laavakivide eripärad
* Inimese energiakeha
– Eeterkeha
– Astraalkeha
– Mentaalkeha
– Vaimukeha
* Tšakrad ehk energiakeskused
* Sisesekretoorsed näärmed
* Vääriskivid
* Aroomiõlide erinevused
* Aroomiõlide toime
* Laavakivi massaaži praktilised ülesanded
Õppemeetodid: Loeng, arutelud, paaristööd, praktilised ülesanded
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt koostatud õppematerjal.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Praktiline ülesanne – Laavakivi massaaži võtted. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium –
1) Õppija on teinud laavakivi massaaži õpitud võtetega ning on kasutanud selleks aroomiõli, mille valikut selgitab. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav

Koolitaja kvalifikatsioon: 
Krista Jäger on õppinud massööriks ja omab V massööri kutsetaset. Omab 15 aastast kogemust erapraksises. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi. Omab pedagoogikaharidust ning on täiskasvanuid koolitanud alates 2009. aastast.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui hindamiskriteerium on täidetud ning õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteerium või õpiväljundid sai osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava kinnitamise kuupäev: 23.11.2018.a.
Õppekava on muudetud ja kinnitatud kuupäev: 09.01.2022.a.