Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kuidas valida parimaid ergonoomikavahendeid hoolekandeasutuses?

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised ja oskused valida parimad ergonoomikavahendid oma töökeskkonda.

Õpiväljundid:

  • Saab ülevaate erinevates ergonoomikavahenditest
  • Analüüsib oma töökeskkonda ergonoomikavahendite osas
  • Võrdleb erinevaid egonoomikavahendeid

Koolituse sihtgrupp: hoolekandeasutuses ergonoomiavahendite eest vastutavad isikud, hoolekandeasutuse juhid, töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud.

Õppe alustamise tingimus: Eelnev tööalane kogemus ergonoomikavahendite osas. Koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnika ja vahenditega. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: Erinevad ergonoomikavahendid.
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Ergonoomikavahendite tähtsus töökohal
  • Millised ergonoomikavahendid peavad töökohal olema?
  • Millist ergonoomikavahendit millal kasutada?
  • Kuidas hinnata ergonoomikavahendi kvaliteeti?

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: Koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse või saadetakse digitaalselt õppijatele enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Praktiliste ülesannete sooritamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud praktilised ülesanded. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes täitis koolituse lõpetamise tingimused ning õpiväljundid said saavutatud.

Õppekava on kinnitatud: 30.08.2021