Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kõrgustes töötamine

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 , määrus nr 377. Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised ohutuks kõrgustes kuni 15 m töö tegemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab kõrgustes töötamise ohutusvarustust: kiivrid, kindad, erinevad traksid, saapad jne;
  • Saab ülevaate, kuidas kontrollida üle oma varustus enne kõrgustesse tööle asumist;
  • Teab kuidas liikuda ohutult üles ja tulla ohutult maapeale tagasi;
  • Teab kui palju ja milliseid tööriistu tohib kõrgustesse kaasa võtta ja kui palju kaaluliselt;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, ehitusobjekti koordinaatorid, teised kõrgustes töötamisega kokkupuutuvad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat, koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 5 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppematerjalid:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Õppeprotsess: Koolitus toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9.00 kuni 13.15 või 12.00 kuni 16.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

  • Seadusandlus, mis reguleerib kõrgustes töötamist
  • Isikukaitsevahendid, kus-mida ja kuidas kasutada
  • Isikukaitsevahend versus ohutusvarustus
  • Redelitel töötamise ohutus ning kasutamine
  • Erinevad korvtõstukid ja nendel töötamine
  • Töölavad, tellingud ja nendel töötamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 5 akadeemilist tundi: loeng, õppevideode vaatamine, praktilised ülesanded ja harjutused.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Koolituse lõpus tuleb sooritada kirjalik test (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 75% ulatuses).

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test – 12 küsimust; 2 avatud küsimust ja 10 valikvastustega küsimust. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on vähemalt 75% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele.
Postiivne testi tulemus on, kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses ehk 12 küsimust peab olema õigesti vastatud 9 küsimusele.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Mehis Jaagura – Pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS
– väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 25.11.2019
Õppekava on muudetud: 11.08.2021