Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kõrgustes töötamine

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 , määrus nr 377. Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised ohutuks kõrgustes töö tegemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Tunneb kõiki kõrgustes töötamise ohutusvarustust. Kiivrid, kindad, erinevad traksid, saapad jne;
 • Saab ülevaate, kuidas kontrollida üle oma varustus enne kõrgustesse tööle asumist;
 • Teab kuidas liikuda ohutult üles ja tulla ohutult maapeale tagasi;
 • Teab kui palju ja milliseid tööriistu tohib kõrgustesse kaasa võtta ja kui palju kaaluliselt;
 • Tunneb kõrgustes töötamise seadusandlust;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, ehitusobjekti koordinaatorid, teised kõrgustes töötamisega kokkupuutuvad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat, koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 12.15 või 13 kuni 16.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

 • Seadusandlus, mis reguleerib kõrgustes töötamist
 • Isikukaitsevahendid, kus mida kasutada
 • Isikukaitsevahend versus ohutusvarustus
 • Redelitel töötamise ohutus
 • Redelitel töötamise regulatsioon
 • Redelite kasutamine
 • Erinevad korvtõstukid ja nendel töötamine
 • Tellingud-töölavad ja nendel töötamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused,

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontrolli käigus.

Hindamismeetod: Teadmiste kontroll testi sooritamisega.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Peagi avaldame info

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 25.11.2019