Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel koolitus

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: õpetaja, tase 6 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1 Õppija toetamine), õpetaja, tase 7 kutsestandard (B.2.1 Õppija toetamine).

Õppe eesmärk: Tõsta õpetajate ja/või lastevanemate teadlikkust sotsiaalpedagoogi tööst ja antisotsiaalse käitumise ennetamise võimalustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • põhjendab, miks sotsiaalpedagoogika on vajalik;
  • teab sotsiaalpedagoogi tööülesanded;
  • teab, kuidas sotsiaalpedagoog saab aidata õpetajaid ja/või lapsevanemaid;
  • märkab antisotsiaalse käitumise riskifaktoreid;

Koolituse sihtgrupp: haridusasutuste õpetajad, lapsevanemad, teised huvilised

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Sotsiaalpedagoogika mõiste, arendamise tingimused ja vajalikkus ühiskonna perspektiivist.
  • Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgid ja ülesanded lähtuvalt kutsestandardist.
  • Mis olukordades tasub pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?
  • Kuidas sotsiaalpedagoog saab aidata lapsevanemaid ja õpetajaid?
  • Antisotsiaalse käitumise mõiste ja liigitus.
  • Ühiskonna, kooli ja eakaaslastega seotud antisotsiaalse käitumise riski- ja kaitsefaktorid.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: Õppeprotsessis kombineeritakse loeng ja aktiivõppe meetodid. Loeng, arutelud, grupitööd.

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktilise ülesande.

Hindamismeetod:
1) Praktiliste ülesannete sooritamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud praktilised ülesanded. Saanud praktilistele ülesannetele tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Ksenia George töötab sotsiaalpedagoogina. On õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogikat (MA). On läbinud sotsiaalpedagoogika ja täiskasvanute koolitaja valdkonda puudutavaid täiendkoolitusi. Täiskasvanuid  koolitab alates aastast 2015.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 07.01.2019