Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kogemusega tõstukijuhi koolitus

Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1, Laotöötaja, tase 4 – kutsestandard (kompetentsid: A.2.1.2)

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ohutuks tõstukijuhi tööst.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike
 • Teab kehtivaid liiklusseaduse nõudeid eri-otstarbeliste sõidukitega liiklemiseks ja kasutamiseks
 • Tunneb tõstuki ehitust ja tõstemehhanismi tööpõhimõtteid
 • Teab ohutusnõudeid tõstukiga töötamisel

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud).

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija vanus vähemalt 18 aastat. Koolituse läbiviidava keele oskus, tõstukiga töötamise kogemus, praktikatõendi esitamine.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppematerjalid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal või saadetakse õppijale elektrooniliselt. 

Õppeprotsess: Auditoorne õpe. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tõstukite tüübid ja ehitus (sisepõlemismootoriga, elektrilised, pumptõstukid).
 • Tõstukite tehnilised parameetrid ja tehniline teenindamine.
 • Laadimiseks transporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed.
 • Tõstuki juhtimise eripärad.
 • Liikluseeskiri sise- ja välisterritooriumil.
 • Tropid ja kinnitused.
 • Ohutusvahendid.
 • Tõstukitega juhtunud õnnetuste analüüs.
 • Tööohutuse nõuded juhile ja tõstukile.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Teoreetilise päeva lõpus tuleb sooritada kirjalik eksam (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses). 

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Eksami tulemuste kontroll ja tagasisidestamine. 

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku eksami positiivsele tulemusele.

Koolitaja kvalifikatisoon:

Ilmar Rammi Tallinn Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, tehnilise mehhaanika õpetaja, Tartu Kutsehariduskeskuse ehituse- ja puiduosakonna vanemõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor, eripedagoogika õpetaja, alates 2012 Soome firma, Bonum Safety AB OY volitatud tööohutusealaste koolituste lektor, sildkraana pädevusetunnistus, Soome tuletöö koolitaja, täiendanud end asbesti lammutustöö alal. Omab praktilisi kogemusi ehituse alal. Läbitud töökeskkonnaspetsialisti koolitus.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 06.08.2018
Õppekava on uuendatud: 05.06.2020