Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kogemusega tõstukijuhi koolitus

Õppekavarühm: 1041 Transporditeenuste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1, Laotöötaja, tase 4 – kutsestandard (kompetentsid: A.2.1.2)

Õppe eesmärk: Anda ja tuletada meelde kogemusega tõstukijuhile/õppijale teadmised ohutuks tõstukijuhi tööks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike
 • Teab kehtivaid liiklusseaduse nõudeid eri-otstarbeliste sõidukitega liiklemiseks ja kasutamiseks
 • Tunneb tõstuki ehitust ja tõstemehhanismi tööpõhimõtteid
 • Teab ohutuse tagamise nõudeid tõstukiga töötamisel

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega, korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga, konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga (laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud).

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija vanus vähemalt 18 aastat. Koolituse läbiviidava keele oskus, tõstukiga töötamise kogemus, praktikatõendi esitamine. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppematerjalid:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Õppeprotsess: Auditoorne õpe. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid;
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus;
 • Tõstukitealane väljaõppe kord ettevõttes, vastutus;
 • Tõstukite liigid ja nende ehitus;
 • Tõstuki stabiilsus ja tasakaal;
 • Tõstuki hooldamine ja korrashoid;
 • Tõstukite lisaseadmed;
 • Tõstmiste teostamine;
 • Veoseohutus, koormate kinnitus, liikumise füüsika;
 • Töökeskkonna ohud;
 • Tööõnnetuste ennetamine;
 • Tõstuki ohutu juhtimine;
 • Tõstmiseks mitte sobivate lastide eristamine;
 • Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid;
 • Riske ennetava mõtteviisi kujundamine;
 • Enamlevinud õnnetuste põhjused ja analüüs, näited praktikast.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
Koolituse lõpus tuleb sooritada kirjalik test (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 75% ulatuses).

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test – 12 küsimust; 2 avatud küsimust ja 10 valikvastustega küsimust. Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 75% ulatuses).

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele.
Postiivne testi tulemus on, kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses ehk 12 küsimust peab olema õigesti vastatud 9 küsimusele.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatisoon:
Ilmar Rammi Tallinn Pedagoogiline Instituut, 1975 füüsika, elektroonika, tehnilise mehhaanika õpetaja, Tartu Kutsehariduskeskuse ehituse- ja puiduosakonna vanemõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor, eripedagoogika õpetaja, alates 2012 Soome firma, Bonum Safety AB OY volitatud tööohutusealaste koolituste lektor, sildkraana pädevusetunnistus, Soome tuletöö koolitaja, täiendanud end asbesti lammutustöö alal. Omab praktilisi kogemusi ehituse alal. Läbitud töökeskkonnaspetsialisti koolitus.
Mehis Jaagura – pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 06.08.2018
Õppekava on uuendatud: 11.12.2021