Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ

Õppekava nimetus: Kiusamine. Kuidas sellega toime tulla? koolituse õppekava

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: õpetaja, tase 6 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1 Õppija toetamine), õpetaja, tase 7 kutsestandard (B.2.1 Õppija toetamine).

Õppe eesmärk: Tõsta õpetajate ja/või lastevanemate teadlikkust kiusamise teemast ja pedagoogi rollist kiusamise ennetamisel.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab seletada, mis on kiusamine;
  • teab, kuidas sekkuda kiusamise esinemisel;
  • oskab nimetada tegureid, mis tõstavad tõenäosust, et õpilane võib saada kiusamise ohvriks, ja teab, kuidas vähendada nende faktorite mõju.

Koolituse sihtgrupp: haridusasutuste õpetajad, lapsevanemad, teised huvilised

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15.15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Mis on kiusamine
  • Kiusamise liigid
  • Pedagoogi roll kiusamisvaba keskkonna kujunemisel
  • Teemad, mis saab käsitleda õppekava raames kiusamise ennetamiseks
  • Kuidas reageerida kiusamise esinemisel, sekkumisstrateegiad.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: Õppeprotsessis kombineeritakse loeng ja aktiivõppe meetodid. Loeng, arutelud, grupitööd.

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktilise ülesande.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Ksenia George töötab sotsiaalpedagoogina. On õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogikat (MA). On läbinud sotsiaalpedagoogika ja täiskasvanute koolitaja valdkonda puudutavaid täiendkoolitusi. Täiskasvanuid  koolitab alates aastast 2015.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 07.01.2019