Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Kemikaaliseadus;  Biotsiidiseadus

Õppe eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest biotsiidide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH, CLP-määruse ja Biotsiidi määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaali- ning biotsiidiohutuse õigusraamistikku
  • oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni
  • teab ettevõtte kohustusi ja vastutust
  • oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.

Koolituse sihtgrupp: kemikaalidega kokku puutuvad ning biotsiide käitlevad või käitlemise eest vastutavad töötajad, spetsialistid/ juhid.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kasutada kõiki võimalusi õppe läbimiseks.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad digitaalsed õppematerjalid.

Õppeprotsess: Auditoorne või veebikeskkonnas reaalajas toimuv õpe. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Jrk nr Teema Sisu Kestus (akadeemilist tundi)
1 Kemikaaliohutuse õigusraamistik REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.  

1,5

2 Riiklik järelevalve Erinevate riiklike järelevalveasutuste pädevus ja järelevalve 0,5
3 Ohutuse tagamine Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale; kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas; ühis- ja isikukaitsevahendid 1,0
4 Biotsiidi kasutamise erisused Mõisted. Vastutavad isikud ja nende kompetentsus. Teavitamise kohustus. Kinnitatud nimekirjad. Infootsingud. 1,0
5 Ohutuskaart Üldnõuded. Kokkupuutestsenaariumid. Kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed ning nende rakendamine. 1,0
6 Tööandja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

Ohtlike kemikaalide ja biotsiidide arvestuse pidamine. Ohutuskaartides sisalduva info viimine töötajateni jt teiste allkasutajateni. Riskianalüüside ja ohutusjuhendite koostamine, isikukaitsevahendite valik ning töötajate juhendamine. 1,25
7 Töötaja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

(Vastavalt dokumendile: Kutsestandard.Kahjuritõrjuja, tase 4). Pädevus. Koolitus ja juhendamine. Tööde ettevalmistamine. Tegutsemine. Kemikaalide sh biotsiidide käitlemine. Ohutud töövõtted ja isikukaitsevahendite korrektne kasutamine. 1,25
8 Eriolukorrad Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi. 0,5
    KOKKU 8,0

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine.

Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digiõppematerjalid, mis saadetakse õppijatele.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides ning kirjaliku testi lahendamine positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik valikvastustega test.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 50% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 6 aasta.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja hindamiskriteerium on täidetud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteerium sai osaliselt täidetud. Tõendil kajastub vajadusel osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 19.08.2019
Õppekava on muudetud: 01.03.2024