Täienduskoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Biotsiidiseaduse § 382 lg 2

Õppe eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest biotsiidide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH, CLP-määruse ja Biotsiidi määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaali- ning biotsiidiohutuse õigusraamistikku
  • oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni
  • teab ettevõtte kohustusi ja vastutust
  • oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.

Koolituse sihtgrupp: kemikaalidega kokku puutuvad ning biotsiide käitlevad või käitlemise eest vastutavad töötajad, spetsialistid/ juhid.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kasutada kõiki võimalusi õppe läbimiseks.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad digitaalsed õppematerjalid.

Õppeprotsess: Auditoorne või veebikeskkonnas reaalajas toimuv õpe. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Jrk nr Teema Sisu Kestus (akadeemilist tundi)
1 Kemikaaliohutuse õigusraamistik REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.  

1,5

2 Riiklik järelevalve Erinevate riiklike järelevalveasutuste pädevus ja järelevalve 0,5
3 Ohutuse tagamine Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale; kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas; ühis- ja isikukaitsevahendid 1,0
4 Biotsiidi kasutamise erisused Mõisted. Vastutavad isikud ja nende kompetentsus. Teavitamise kohustus. Kinnitatud nimekirjad. Infootsingud. 1,0
5 Ohutuskaart Üldnõuded. Kokkupuutestsenaariumid. Kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed ning nende rakendamine. 1,0
6 Tööandja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

Ohtlike kemikaalide ja biotsiidide arvestuse pidamine. Ohutuskaartides sisalduva info viimine töötajateni jt teiste allkasutajateni. Riskianalüüside ja ohutusjuhendite koostamine, isikukaitsevahendite valik ning töötajate juhendamine. 1,25
7 Töötaja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

(Vastavalt dokumendile: Kutsestandard.Kahjuritõrjuja, tase 4). Pädevus. Koolitus ja juhendamine. Tööde ettevalmistamine. Tegutsemine. Kemikaalide sh biotsiidide käitlemine. Ohutud töövõtted ja isikukaitsevahendite korrektne kasutamine. 1,25
8 Eriolukorrad Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi. 0,5
  Teadmiste kontroll Küsimustik valikvastustega

(läbimiseks vajalik 50%)

    KOKKU 8,0

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digiõppematerjalid, mis saadetakse õppijatele.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides ning testi lahendamine positiivsele tulemusele.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Testi lahendamine

Hindamiskriteerium: Test on  positiivselt sooritatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 50% ulatuses.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstus-ettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 17.09.2019