Täienduskoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Kas ja millised kindlustused on äriühingule vajalikud: kindlustusõiguse praktilisi probleeme ettevõtluses!

Õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: klientide soov saada olulist informatsiooni erinevatest kindlustuslepingutest

Õppe eesmärk: Anda teadmised erinevatest kindlusliikidest ning mida tuleb tähele panna kahjukindlustuse puhul.

Õpiväljundid:

  • Saab ülevaate erinevatest kahjukindlustuse vormidest
  • Teab vastutuskindlustuse eripära
  • Mõistab erinevate kindlustuslepingute kahjuhüvitamisega seotud erisusi

Koolituse sihtgrupp: Äriühingute esindajad, kelle vastutusala on erinevate kindlustuslepingute sõlmimine ning kahjudega tegelemine.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Veebikeskkond zoom kui ei ole kokku lepitud teisiti

Õppeprotsess:  Õpe toimub täienduskoolitusasutuse TK Täienduskeskus OÜ koolituskalendri alusel või eraldi kokkuleppel.

Õppesisu:
Koolitusel saab vastused järgmistele küsimustele:

  • Milliseid kahjukindlustusi äriühingutele pakutakse?
  • Milleks on vajalik vastutuskindlustus?
  • Mida eriliiki kindlustuste valimisel tähele panna?
  • Kindlustamine kui lepingutingimus lepingupartneritele;
  • Mida teha siis, kui saate teada, et kindlustus teile tekkinud kahju ei hüvita või hüvitab väiksemas osas? Praktikas levinud vastuväited ja võimalused vastu vaielda!
  • Kuidas hinnata kahju suurust/asja väärtust? Praktikas levinud probleemid!

Õppemeetodid: Veebiõpe 4 akadeemilist tundi

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis saadetakse õppijale peale koolitust etteantud e-posti aadressile.

Õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontaktõppetundides

Hindamismeetod: Puudub
Hindamiskriteerium: Puudub

Koolitaja kvalifikatsioon:

Jaanika Reilik-Bakhoff – Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat. Jaanika on Eesti Advokatuuri liige. On lõpetanud Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA). On avaldanud palju publikatsioone õigusteemadel.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui täidetud on kõik lõpetamise tingimused

Õppekava on kinnitatud: 20.10.2020