Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Isikukaitsevahendite kasutamise koolitus
Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse
Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
Õppe eesmärk:
Anda õppijale teadmised isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkusest, kontrollist ja vastutusest
Õppe keel: eesti keel, vene keel
Koolituse lõpuks õppija:
• Teab isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkust, sellega seotud õigusi ja kohustusi
• Teab, kuidas valida isikukaitsevahendeid
Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed,kes kasutavad tööd tehes erinevaid isikukaitsevahendeid
Õppe alustamise tingimused: Koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vaja interneti, kaamera ja mikrofoni olemasolu.
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.
Koolitusel läbitavad teemad:
Õppesisu:

  • Ohutu töö alused
  • Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused IKV kasutamisel
  • Miks on vaja kanda IKV-sid?
  • Kuidas valida ja kanda IKV-sid?
  • Millised on tagajärjed kandmata jätmisel?

Õppemeetodid: Loeng, arutelud
Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt kokku pandud õppematerjal, mis saadetakse õppija e-postile.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1.Valikvastustega test (10 küsimust).

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Test on positiivse tulemusega, kui õigeid vastuseid on 80% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Mari-Liis Štrik-Ott o
n töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Õppekava kinnitamise kuupäev: 29.11.2021