Täienduskoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Tuleohutuse seadusele § 3 lg 2.

Õppe eesmärk: anda evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised  ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja korraldamiseks.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab evakuatsiooni eest vastutavana oma kohustusi
  • Rakendab saadud teadmisi tulekahju tagajärgede ennetamisel
  • On suuteline juhtima evakuatsiooni päästeteenistuse saabumiseni
  • On pädev esindama ettevõtet päästetööde juhtimisgrupis

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud evakuatsiooni eest vastutavad isikud, evakuatsioonijuhid, vahetuse vanemad, administraatorid ning teised antud vastutust omavad isikud.

Õppe alustamise tingimus(ed): Omama algteadmisi tuleohutusest.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi loeng ja 2 akadeemilist tundi iseseisev töö ning arutelud.

Õppekeskkond: 1) Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. või 2) Veebikeskkond Zoom ja iseseisva töö esitamine toimub koolitaja poolt etteantud keskkonnas.

Koolitusmaterjalid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid või digitaalsed materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö või toimub õpe veebikeskkonnas. Õpe toimub täienduskoolitusasutuse TK Täienduskeskus OÜ koolituskalendri alusel.

Koolitusel läbitavad teemad: 

Teema 1 Tulekahju areng ja seotud ohud
Teema 2 ATS süsteem ja selle kasutamine
Teema 3 Ohutu evakuatsiooni läbiviimine
Teema 4 Koostöö päästemeeskondadega
Teema 5 Taastavad tegevused

Õppemeetodid: Auditoorne õpe või veebiõpe 6 akadeemilist tundi: loeng, arutelud. Iseseisev töö 2 akadeemilist tundi

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontaktõppetundides. Õpiväljundite kontroll toimub iseseisva ülesande esitamise ning arutluste kaudu.

Hindamismeetod: Iseseisev töö
Hindamiskriteerium: Iseseisev töö peab olema sooritatud ja koolitajale esitatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Kalju Õunmann – tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 156150) tuleohutusvaldkonna konsultant. Kalju on omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks on ta läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid, sh viimati Sisekaitseakadeemia täienduskoolituse “Õppimist toetav õpetamine”. 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis
„Kodu tuleohutuks” osalemise eest. Kalju on spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamisele ning tal on koolitajakogemust üle 20 aasta.

Ahto Luhamäe – tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). Ahto on omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i FireDepartmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi FireDepartmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ahto korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Ahtol on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Mari Kolga – tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 153375). Mari on õppinud Tallinna Ülikoolis psühholoogiat ning on lõpetamas Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi magistriõpet kriisireguleerimise suunal. Maril on töökogemust haridusasutuses 9 aastat, hoolekandeasutuses 3 aastat ning seitse aastat on ta tegutsenud erinevate kriisi-, hädaolukorra- ja tuleohutuskoolituste ning õppuste korraldaja ja läbiviijana. Viimased kümme aastat on Mari paralleelselt põhitööga tegutsenud ka kriisinõustajana.

Raul Juur – tuleohutusspetsialist tase 5 (kutsetunnistuse nr 162623). Raul on õppinud Sisekaitseakadeemia Päästekooli päästemeeskonna juhi erialal ning omandanud lisaks erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Aastast 2015 töötab Raul meeskonnavanemana Võru päästekomandos, lisaks on ta Eesti Päästemeeskonna (EDRT) liige. Kaitseväes on ta omandanud parameediku eriala ning lisaks läbinud erinevaid avalike esinemiste koolitusi.

Aleksei Ankudinov – tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 127927). Aleksei igapäevatöö on korraldada tuleohutuskoolitusi ja -õppusi ning õpetada inimestele, kuidas erinevate kasutusviisidega objekte ohutult hallata. Aleksei on koolitajana töötanud viimased 5 aastat.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaleiselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 08.02.2021