Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Esmane erakorraline abi – esmaabi täiendõppe koolitus

Õppekavarühm: 0912 Meditsiini õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Tervishoiuteenuste korraldamise seadus § 5 ja EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61

Õppe eesmärk: Tagada esmatasandi tervishoiutöötajate vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabiandja ülesandeid erakorralistes situatsioonides.

Õppekava elluviimisel tuginetakse kogemuslikule, transformatiivsele, kollaboratiivsele, sotsiaalsele, situatiivsele ning probleemipõhisele õppimisele.

Koolituse sihtrühm:  esmatasandi tervishoiutöötajad (perearstid, pereõed, taastusraviarstid ja -õed jt)

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab hinnata erakorralist situatsiooni, suudab kiiresti hinnata patsiendi/kannatanu seisundit;
 • Omab ülevaatet südameseiskuse vormidest, CRP elustamise põhimõtetest;
 • Teab uusi ACLS algoritme vastavalt ERC (Europe Resuscitation Consul) 2020 soovitustele (uued soovitused antakse välja 2020 aasta oktoobri lõpus);
 • Teab, milliseid ravimeid patsiendi elustamisel kasutada;
 • Omab ülevaadet hingamisteede hoidmise erinevatest võimalusetest ning teab tegevuste järjekorda;
 • Oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;
 • Oskab väljendada oma arutuskäiku ja suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija töötab tervishoiuasutuses. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

 • kriitilise situatsiooni hindamine, patsiendi seisundi hindamine;
 • südameseiskuse vormid, CRP elustamise põhimõtted;
 • ACLS algoritm vastavalt ERC (Europe Resuscitation Consul) 2020 soovitustele (uued soovitused antakse välja käesoleva aasta oktoobri lõppus, seda saab edasi õpetada alates uuest aastast);
 • defibrillatsioon, elustamisel kasutatavad ravimid, hingamisteede hoidmise võimalused, tegevuste järjekord;
 • laste elustamise eripära;
 • esmaabi ägedakoronaarsündroomi korral (MI), epilepsia, ägeda allergilise reaktsiooni, peaaju insuldi jm seisundite korral;

Õppemeetodid: Loeng, simulatsioonid, praktilised harjutused ja situatsioonülesannete lahendamine, rühmatööd

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: Situatsioonülesande lahendamine ja tagasisidestamine

Hindamiskriteerium: Õppija on lahendanud situatsioonülesande

Koolitajate kvalifikatsioon:

Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. On koolitanud perearste, pereõdesid, hambaarste esmaabi andmise oskuste osas.Tervishoiutöötaja registri number: N06609.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 18.11.2020
Õppekava on muudetud: 16.12.2021