Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Esmaabi täiendõppe koolitus perearstidele ja pereõdedele

Õppekavarühm: 0912 Meditsiini õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 50 ja nr 61, Tervishoiuteenuste korraldamise seadus § 5

Õppe eesmärk: Anda või tuletada meelde perearstidele ja pereõdedele esmaabi osutamiseks olulised teadmised

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab, kuidas hinnata patsiendi kriitilist situatsiooni ;
 • Saab ülevaate südameseiskuse vormidest, CRP elustamise põhimõtetest;
 • Teab uusi ACLS algoritme vastavalt ERC (Europe Resuscitation Consul) 2020 soovitustele (uued soovitused antakse välja 2020 aasta oktoobri lõpus)
 • Teab, milliseid ravimeid patsiendi elustamisel kasutada,
 • Praktiseerib hingamisteede hoidmise erinevaid võimalused, tegevuste järjekorda
 • Tuletab meelde enamlevinud haigustega kaasnevaid tunnuseid
 • Praktiseerib elustamist/veebikoolituse puhul mõistab elustamise esmaetappe

Koolituse sihtgrupp: Perearstid ja pereõed.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija töötab tervishoiuasutuses.
Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi; millest 1 akadeemiline tund on grupitöö – situatsioonülesannete lahendamine

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

 • kriitilise situatsiooni hindamine, patsiendi seisundi hindamine;
 • südameseiskuse vormid, CRP elustamise põhimõtted;
 • ACLS algoritm vastavalt ERC (Europe Resuscitation Consul) 2020 soovitustele (uued soovitused antakse välja käesoleva aasta oktoobri lõppus, seda saab edasi õpetada alates uuest aastast);
 • defibrillatsioon, elustamisel kasutatavad ravimid, hingamisteede hoidmise võimalused, tegevuste järjekord;
 • äge koronaarsündroom (MI)
 • epilepsia, anafülaksia ja angioödeem
 • kirjalik situatsioonide lahendamine rühmades.
 • praktilised harjutused mannekeenil, meeskonnatöö, elustamisevahendite ja aparatuuri praktiline kasutamine

Õppemeetodid: Loeng, praktilised harjutused ja situatsioonülesannete lahendamine

Õppematerjalid:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: Situatsioonülesannete lahendamine ja tagasisidestamine

Hindamiskriteerium: Õppija on osalenud situatsioonülesande lahendamisel ning saanud sellele tagasiside.
Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Jaana Palusaar (RN MA), omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. On koolitanud perearste, pereõdesid, hambaarste esmaabi andmise oskuste osas.Tervishoiutöötaja registri number: N06609.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 18.09.2020
Õppekava on muudetud: 05.10.2021