Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Ehitusobjekti koordinaatori koolitus

Õppekavarühm: 0732 Ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Eesti Vabariigi valitsuse määrus  „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ on kehtestatud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Õppe eesmärk: Anda õppijale teadmised ehitusobjekti koordinaator kohustustest ja vastutusest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Orienteerub valdkonna seadusaktides
 • Teab erinõudeid töötamaks ehitusobjektil
 • Rakendab tööohutusplaanile vastavalt tegevusi
 • Saab ülevaate isikukaitsevahendite kasutamise korrast
 • Mõistab erinevate ehitustööde ohte
 • Teab, kuidas teostada ehitusplatsil üldkontrolli

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad ehitusobjektil ning omavad minimaalselt 3-aastast ehitusvaldkonna töökogemust, ehitusjärelvalve spetsialistid, ehituse objektijuhid, ehituse projektijuhid, ettevõttes tööohutuse eest vastutavad isikud.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Ehitusvaldkonna töökogemus vähemalt 3 aastat.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekeskkond: 1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. 2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Ehitusega seotud õigusaktid ja nõuded
 • Tööohutuseplaan (praktiline ülesanne plaani koostamisel)
 •  Ohtlikud tööd ehitusobjektil
 • Tööohutusenõuded ehitusobjektil
 • Nõuded erinevatele töökohtadele ehitusobjektil
 • Töötamine kõrgustes
 • Lammutustööd
 • Tööde teostamine ning järelvalve (praktiline ülesanne)
 • Isikukaitsevahendid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Teoreetilise päeva lõpus tuleb sooritada kirjalik test (positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Testi tulemuste kontroll ja tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele.

Koolitaja kvalifikatisoon:

Natalia Andreitšenko – Omab tehnilist kõrgharidust. Alates 1974 aastast on töötanud erinevates ettevõtetes insenerina. Alates 1996 aastast on töötanud tööohutuse spetsialisti ja inspektorina. Koolitajana on tegev üle 15 aasta. Osaleb erinavatel erialastel täiendkoolitustel, et hoida ja tõsta oma pädevust.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on saanud testile positiivse tulemuse.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes ei saanud testile positiivset tulemust

Õppekava on kinnitatud: 06.05.2019
Õppekava on muudetud: 01.06.2021