Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Arvutikasutamise igapäevaoskused

Õppekavarühm: 0611 – Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutsestandard läbivad kompetentsid: B.2.3.3. Kasutab ja sisustab organisatsioonis kasutuses olevaid suhtluskanaleid (sise- ja välisveeb, sotsiaalmeedia konto, äpp). Valib teabe edastamiseks sobivaima suhtluskanali ja edastamise viisi. Teeb ettepanekuid info liikumise parendamiseks. B.2.4.1. Arvuti kasutamise oskused: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed (sh internetiturvalisus, koostöö internetis) teksti- ja tabelitöötlus, esitluste koostamine, andmebaaside ja infosüsteemide kasutamine, veebi- ja pilditöötluse oskused. Lisaks on teadlik ja kasutab oma töös erialaseid tarkvaraprogramme, veebirakendusi ja äppe.

Õppe eesmärk: Anda vajalikud teadmised kasutamaks enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel. Anda oskused kasutamaks internetiteenuseid (sh sotsiaalset tarkvara).

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab kasutada MS Word keskkonda; sisestab andmeid ja kujundab lihtsamaid andmeid;
 • Oskab kasutada MS Exceli keskkonda; sisestab andmeid ja teostab lihtsamaid arvutusi tabeli erinevate andmetega ;
 • Loob ja kannab ette MS PowerPoint keskkonnas esitluse;
 • Kasutab erinevaid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud büroo/kontoritöötajad, sekretärid, assistendid, juhiabid ja kõik teised huvilised, kes soovivad saada põhioskusi tekstitöötlusprogrammi Word, tabelarvutusprogrammi Excel, esitluskeskeskkonna MS Power Point ja sotsaalse tarkvara rakendamise kasutamisel.

Õppe alustamise tingimus(ed): Koolitusel osaleja peab omama kogemust arvuti kasutamisel (käivitada erinevaid progemme, avada faile, luua faile, kustutada faile), arvuti failisüsteemides, omama elektronposti kasutamise kogemust. Koolitusel saab osaleda omades sülearvutit.

Õppe kogumaht: 34 akadeemilist tundi, millest 24 tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat õpet.

Õppekeskkond: 1) Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Või 2) Veebikeskkond Zoom ja iseseisvate tööde esitamine toimub keskkonnas Google Classroom.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Koolitusel läbitavad teemad: 

 • Tekstitöötlus programmiga MS Word:
  • Teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted.
  • Teksti kujundamine erinevad funktsioonid
  • Tabeli loomine MS Wordis, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, erinevad kujundamise võtted.
  • Erinevate dokumendipõhjade loomine, kasutamine.
  • Dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.
 • Tabelarvutus programmiga MS Excel:
  • MS Excel töökeskkonna tutvustus.
  • Töö lahtrite, ridade ja veergudega.
  • Tabeli erinevad lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine.
  • Lahtrite omadused.
  • Andmetüübid.
  • Loendite kasutamine.
  • Valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid).
  • Töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine)
  • Diagrammide koostamine (tulp-, sektor- ja joondiagramm).
  • Tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse.
  • Tabeli väljatrükk.
 • Esitlus programmiga MS PowerPoint
  • Esitluse loomine MS PowerPoint´is.
  • Slaidide lisamine, vaatamine ja haldamine.
  • Esitluse läbiviimine
 • Kontoritöö koostöövõimalused
  • MS Outlook’i kasutamine (e-post, ühised kalendrid, tööülesanded, kontaktid)
  • Pilveteenused (OneDrive’ salvestusruumi kasutamine)
  • Andmekorje (Excel Web App)

Õppemeetodid: Auditoorne õpe või veebiõpe 24 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded; Iseseisev õpe 10 akadeemilist tundi

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% kontaktõppetundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste ülesannete sooritamisega tunnis ning iseseisvate ülesannete kaudu.

Hindamismeetod: Õppija on sooritanud praktilised ja iseseisvad ülesanded ning saanud neile tagasiside/positiivse hinnangu. Positiivse hinnangu saamiseks peab õppija vormindama vähemalt ühe tekstifaili ning tabelarvutusprogrammi, kuhu on sisestatud andmed. Antud tabelis olevate andmetega sooritama ülesande. Koostama vähemalt 2 slaidiga ettekande. Tehtud töid peab jagama elektroonselt koolitajaga , kasutades sobivaid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

Hindamiskriteerium: Õppija on saanud praktilistele ja iseseisvatele ülesannetele tagasiside.
Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Svetlana George – on omandanud magistrikraadi Peterburi (Leningradi) Riiklikus Ülikoolis, erialal matemaatik-õppejõud. Omab pikaaegset kogemust arvutikursuste läbiviimisel. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid ning omab koolitaja tase 6. kvalifikatsiooni.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on esitanud praktilised ja iseseisva töö ning on saanud positiivse tagasiside.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes on esitanud praktilised ja iseseisva töö, saamata positiivse tagasiside

Õppekava on kinnitatud: 23.04.2020
Õppekava on muudetud: 02.12.2021