Täienduskoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Arvutikasutamise igapäevaoskused

Õppekavarühm: 0611 – Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutsestandard läbivad kompetentsid: B.2.3.3. Kasutab ja sisustab organisatsioonis kasutuses olevaid suhtluskanaleid (sise- ja välisveeb, sotsiaalmeedia konto, äpp). Valib teabe edastamiseks sobivaima suhtluskanali ja edastamise viisi. Teeb ettepanekuid info liikumise parendamiseks. B.2.4.1. Arvuti kasutamise oskused: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed (sh internetiturvalisus, koostöö internetis) teksti- ja tabelitöötlus, esitluste koostamine, andmebaaside ja infosüsteemide kasutamine, veebi- ja pilditöötluse oskused. Lisaks on teadlik ja kasutab oma töös erialaseid tarkvaraprogramme, veebirakendusi ja äppe.

Õppe eesmärk: Anda vajalikud teadmised kasutamaks enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel. Anda oskused kasutamaks internetiteenuseid (sh sotsiaalset tarkvara).

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab kasutada MS Word keskkonda; sisestab andmeid ja kujundab lihtsamaid andmeid;
 • Oskab kasutada MS Exceli keskkonda; sisestab andmeid ja teostab lihtsamaid arvutusi tabeli erinevate andmetega ;
 • Loob ja kannab ette MS PowerPoint keskkonnas esitluse;
 • Kasutab erinevaid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud büroo/kontoritöötajad, sekretärid, assistendid, juhiabid ja kõik teised huvilised, kes soovivad saada põhioskusi tekstitöötlusprogrammi Word, tabelarvutusprogrammi Excel, esitluskeskeskkonna MS Power Point ja sotsaalse tarkvara rakendamise kasutamisel.

Õppe alustamise tingimus(ed): Koolitusel osaleja peab omama kogemust arvuti kasutamisel (käivitada erinevaid progemme, avada faile, luua faile, kustutada faile), arvuti failisüsteemides, omama elektronposti kasutamise kogemust. Koolitusel saab osaleda omades sülearvutit.

Õppe kogumaht: 34 akadeemilist tundi, millest 24 tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat õpet.

Õppekeskkond: 1) Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Või 2) Veebikeskkond Zoom ja iseseisvate tööde esitamine toimub keskkonnas Google Classroom.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö. Õpe toimub täienduskoolitusasutuse TK Täienduskeskus OÜ koolituskalendri alusel.

Koolitusel läbitavad teemad: 

 • Tekstitöötlus programmiga MS Word:
  • Teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted.
  • Teksti kujundamine erinevad funktsioonid
  • Tabeli loomine MS Wordis, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, erinevad kujundamise võtted.
  • Erinevate dokumendipõhjade loomine, kasutamine.
  • Dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.
 • Tabelarvutus programmiga MS Excel:
  • MS Excel töökeskkonna tutvustus.
  • Töö lahtrite, ridade ja veergudega.
  • Tabeli erinevad lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine.
  • Lahtrite omadused.
  • Andmetüübid.
  • Loendite kasutamine.
  • Valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid).
  • Töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine)
  • Diagrammide koostamine (tulp-, sektor- ja joondiagramm).
  • Tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse.
  • Tabeli väljatrükk.
 • Esitlus programmiga MS PowerPoint
  • Esitluse loomine MS PowerPoint´is.
  • Slaidide lisamine, vaatamine ja haldamine.
  • Esitluse läbiviimine
 • Kontoritöö koostöövõimalused
  • MS Outlook’i kasutamine (e-post, ühised kalendrid, tööülesanded, kontaktid)
  • Pilveteenused (OneDrive’ salvestusruumi kasutamine)
  • Andmekorje (Excel Web App)

Õppemeetodid: Auditoorne õpe või veebiõpe 24 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ; Iseseisev õpe 10 akadeemilist tundi

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% kontaktõppetundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste ülesannete sooritamisega tunnis ning iseseisvate ülesannete kaudu.

Hindamismeetod: Praktilised ülesanded, iseseisevad tööd
Hindamiskriteerium: Praktilised ülesanded ja iseseisvad tööd peavad olema sooritatud ja koolitajale esitatud ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu. Positiivse hinnangu saamiseks peab õppija vormindama vähemalt ühe tekstifaili ning tabelarvutusprogrammi, kuhu on sisestatud andmed. Antud tabelis olevate andmetega sooritama ülesande. Koostama vähemalt 2 slaidiga ettekande. Tehtud töid peab jagama elektroonselt koolitajaga , kasutades sobivaid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Svetlana George – on omandanud magistrikraadi Peterburi (Leningradi) Riiklikus Ülikoolis, erialal matemaatik-õppejõud. Omab pikaaegset kogemust arvutikursuste läbiviimisel. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid ning omab koolitaja tase 6. kvalifikatsiooni.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaleiselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 23.04.2020