Täiendkoolitusasutuse nimi: TK Täienduskeskus OÜ

Õppekava nimetus: Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar

Õppekavarühm: 0413 Juhtimine ja haldus

Õppekava koostamise alus: Isikuandmete kaitse seadus

Õppe eesmärk: Andmekaitse reeglite tutvustamine haridusasutustele, olemaks teadlik õiguslikest alustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Tunneb ära isikuandmed ja nende liigid
 • Tunneb ära isikuandmete töötlemise juhud
 • Teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja töötlemise aluseid
 • Tunneb ära andmesubjekti ja tema õigused
 • Oskab määratleda isikuandmete töötlejaid ning nende kohustusi
 • Teab kuidas käituda olukorras, kus on toimunud isikuandmete rikkumine
 • Tunneb andmekaitsealast dokumentatsiooni ning oskab seda vajadusel koostada

Koolituse sihtgrupp:Haridusasutuste töötajad, andmekaitsespetsialistid (koolid, lasteaiad, huviringid jne)

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. 

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Isikuandmed ja nende liigid
 • Isikuandmete töötlemine
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • Isikuandmete töötlemise alused
 • Andmesubjekt ja tema õigused
 • Isikuandmete töötlejad ja nende kohustused
 • Andmekaitsespetsialist
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja sellest teavitamine
 • Andmekaitsealased dokumendid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. 

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete tagasisidestamine. 

Hindamiskriteerium: Praktiliste ülesannete sooritamine.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Kristina Viznovitš on andmekaitsele ja IT-õigusele spetsialiseerunud jurist advokaadibüroos LMP . Kristina Viznovitš on andmekaitsespetsialist ning on konsulteerinud ja koolitanud ettevõtteid andmekaitse teemadel, on viinud läbi isikuandmete kaitse audite ja riskianalüüse ning selgitanud vajalikke muudatusi. Lisaks on koostanud ja uuendanud isikuandmete töötlemist ja -kaitset reguleerivaid dokumente. Kristina Viznovitš on nõustanud ka erinevaid alustavaid ettevõtted ja start-up’e ning koostanud õiguslikke dokumente, et aidata uutel ettevõtetel siseneda turule ning maandada õiguslikke riske. Kristina Viznovitš on õigusteaduse magister, spetsialiseerumisega infotehnoloogia õigusele. Kristina Viznovitš on koolitajana hinnatud ning tema poolt läbi viidud koolitustusele on antud väga positiivne tagasiside.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.  

Õppekava on kinnitatud: 17.06.2019