Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar

Õppekavarühm: 0413 Juhtimine ja haldus

Õppekava koostamise alus: Isikuandmete kaitse seadus

Õppe eesmärk: Andmekaitse reeglite tutvustamine haridusasutustele, olemaks teadlik õiguslikest alustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Tunneb ära isikuandmed ja nende liigid, töötlemise juhud
 • Teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja töötlemise aluseid
 • Tunneb ära andmesubjekti ja tema õigused
 • Oskab määratleda isikuandmete töötlejaid ning nende kohustusi
 • Teab kuidas käituda olukorras, kus on toimunud isikuandmete rikkumine
 • Tunneb andmekaitsealast dokumentatsiooni ning oskab seda vajadusel koostada

Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuste töötajad, andmekaitsespetsialistid (koolid, lasteaiad, huviringid jne)

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppija töötab haridusasutuses. Koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Isikuandmed ja nende liigid
 • Isikuandmete töötlemine
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 • Isikuandmete töötlemise alused
 • Andmesubjekt ja tema õigused
 • Isikuandmete töötlejad ja nende kohustused
 • Andmekaitsespetsialist
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja sellest teavitamine
 • Andmekaitsealased dokumendid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 6 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse enne koolitust digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilisted ülesanded.
Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Kristina Viznovitš on andmekaitsele ja IT-õigusele spetsialiseerunud advokaat Advokaadibüroos Pallo&Partnerid. Kristina Viznovitš on andmekaitsespetsialist ning on konsulteerinud ja koolitanud ettevõtteid andmekaitse teemadel, on viinud läbi isikuandmete kaitse audite ja riskianalüüse ning selgitanud vajalikke muudatusi. Lisaks on koostanud ja uuendanud isikuandmete töötlemist ja -kaitset reguleerivaid dokumente. Kristina Viznovitš on nõustanud ka erinevaid alustavaid ettevõtted ja start-up’e ning koostanud õiguslikke dokumente, et aidata uutel ettevõtetel siseneda turule ning maandada õiguslikke riske. Kristina Viznovitš on õigusteaduse magister, spetsialiseerumisega infotehnoloogia õigusele. Kristina Viznovitš on koolitajana hinnatud ning tema poolt läbi viidud koolitustusele on antud väga positiivne tagasiside.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 17.06.2019
Õppekava on muudetud: 14.12.2021