Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Lamatiste ja nahapõletike ennetamine, tekkepõhjus ning hooldustoimingud

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1.7)

Õppe eesmärk: Anda teadmisi lamatiste ja nahapõletike ennetamisest, tekkepõhjustest ning hooldusest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Saab ülevaate nahaanatoomiast
  • Teab lamatiste tekkepõhjusi, ennetusviise ning hooldustoiminguid
  • Saab ülevaate erinevatest nahapõletikest ning hooldustoimingutest nahapõletike korral

Koolituse sihtgrupp: hooldustöötajad, kes puutuvad oma töös kokku erihoolt vajavate patsientidega/klientidega.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, teadmised hooldustöötaja alusteadmistest. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus toimub kontaktõppena või veebikoolitusena.

1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. 2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Naha anatoomia
  • Lamatiste tekkepõhjused
  • Lamatiste ennetamine
  • Lamatiste hooldustoimingud
  • Erinevad nahapõletikud
  • Nahapõletike hooldustoimingud

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, eneseanalüüs

Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod: Suuline eneseanalüüs. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on suuliselt esitanud eneseanalüüsi. Saanud tagasiside.
Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Koolitaja: Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui hindamiskriteeriumid  on täidetud  ja õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 24.01.2023.a.