Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kuidas ennast hoida ja läbipõlemist ennetada hooldustöös

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Õppekava koostamise alus: puudub

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija, kuidas hoida oma vaimset tervist hooldustööd tehes.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Tunneb ära toimivad ja mittetoimivad mõttemustrid
  • Saab juhised märkamaks ja ennetamaks kaastundeväsimuse märke
  • Tunneb ära enda ja kolleegide läbipõlemise märgid

Koolituse sihtgrupp: hooldustöötajad

Koolituse keel: eesti keel

Õppe alustamise tingimus(ed): teadmised hooldustöötaja alusteadmistest

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi, millest 1 akadeemiline tund enesehoiuplaani koostamine

Õppekeskkond: Koolitus toimub veebikeskkonnas zoom. Koolitusel osalemiseks on vaja arvuti, kaamera, mikrofoni ja interneti olemasolu

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Sisemiste mõttemustrite olemus
  • Toimetulek mõttemustritega
  • Mis on läbipõlemine
  • Mis on kaastundeväsimus
  • Läbipõlemise ja kaastundeväsimuse ennetamise meetodid
  • Negatiivse kriitikaga toimetulekumehhanismid
  • Kuidas mitte tööd koju ja isiklikke probleeme tööle kaasa võtta

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1. Enesehoiuplaani loomine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on kirja pannud ja suuliselt esitanud oma enesehoiuplaani. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Koolitaja: Angelika Armolik – on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna (BA) ja kaitsnud magistritöö sotsiaaltöö erialal (MSW). Uurimisvaldkonnaks oli dementsusega inimeste hooldamine üldhooldekodudes. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud 20 aastat – korraldanud psüühikahäirega eakate hoolekandeteenuseid, juhtinud KOV sotsiaalteenistust ja osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes projektides. Koolitajana on tegutsenud samuti 20 aastat ja omab ka täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 31.01.2022
Õppekava on muudetud: 02.06.2022