Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kriisis laps – mida märgata ja kuidas toetada?

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm

Õppe eesmärk: Anda lastega töötavatele inimestele esmased teadmised psühholoogilisest traumast lastel ning toe pakkumise võimalustest.

Koolituse sihtrühm:  haridusasutuse töötajad, lastega töötavad inimesed

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
– teab, mis on traumakriis ja kuidas see mõjutab inimese käitumist;
– oskab märgata esmaseid traumakriisi tunnuseid;
– teab, millised on peamised erisused töötades traumakogemusega laste ja noorukitega;
– teab psühholoogilise esmaabi ja pikemaajalise toetuse põhimõtteid.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija töötab haridusasutuses või puutub oma töös kokku lastega.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppematerjalid: koolitaja poolt koostatud digi-õppematerjalid.

Õppeprotsess: Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 15:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

  • Traumakriisi olemus ning selle mõju käitumisele.
  • Psühholoogilised, kognitiivsed, emotsionaalsed ja füüsilised muutused traumakogemuse järgselt.
  • Arengust ja vanusest tulenevad erisused eelkooliealisest noorukini.
  • Oskuslik psühholoogiline esmaabi ja läbimõeldud psühhosotsiaalne toetus kriisist väljumiseni.

Õppemeetodid: Loeng, praktilised harjutused ja situatsioonülesannete lahendamine, grupitööd

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Situatsioonülesannete lahendamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on lahendanud situatsioonülesanded. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Mari Kolga
– Kriisinõustaja-psühholoogina on Mari Kolga tegutsenud 2007. aastast, mil läbis esimese kriisipsühholoogia kursuse. 2010-2011 ja 2019-2020 täiendas Mari ennast kriisinõustamise kvalifikatsioonitõstmise kursustel, sealhulgas ka Peterburi Riiklikus Ülikoolis. Maril on ka 9-aastane töökogemus haridusasutuste tugisüsteemis. Tänaseks päevaks tegutseb Mari ennekõike kriisinõustaja-psühholoogina, töötades sageli just laste ja noortega, aga ka kriisikoolituste läbiviijana.
Mari on akadeemilise hariduse omandanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal ja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku õppekava kriisireguleerimise suunal.

Koolituse lõpus väljastatavad dokument:
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes täitis koolituse lõpetamise tingimused ning õpiväljundid said saavutatud.

Õppekava on kinnitatud: 20.10.2021