Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Kriisis laps – mida märgata ning kuidas toetada? (vene keeles)

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm

Õppe eesmärk: Lastega töötavate spetsialistide teadlikuse tõstmine kriisi sattunud lapsele toe pakkumise võimalustest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab, mis on kriisiolukord;
  • teab, kuidas kriisiolukord mõjub lapse käitumist;
  • oskab märgata esmased tunnused, et laps on kriisis;
  • teab psühholoogilise esmaabi põhimõtteid;
  • on teadlik pikemaajalise ja professionaalse toetuse võimalustest.

Koolituse sihtgrupp: haridusasutuse töötajad, lastega töötavad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija töötab haridusasutuses või puutub oma töös kokku lastega.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Kriisi olukorrad ja kriiside liigid.
  • Psühholoogiline trauma.
  • Kriisis lapse käitumise eripärad.
  • Arengust ja vanusest tulenevad erisused eelkooliealisest noorukini.
  • Psühholoogiline esmaabi ja läbimõeldud psühhosotsiaalne toetus.

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt koostatud digi-õppematerjalid.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Situatsioonülesannete lahendamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on lahendanud situatsioonülesanded. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja:  Ksenia George – Magistrikraad peadagoogikas (TÜ, sotsiaalöpedagoog ja bioloogia õpetaja). Aastast 2017 on töötanud sotsiaalpedagoogi ja täiskasvanute koolitajana. Aastast 2020 on tugikeskuse juht. Vabatahtlikuna viib läbi videonõustamisi peaasi.ee projekti „Vaimse Tervise Nõustamine“ raames.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TÕEND
– väljastatakse õppijale, kes täitis koolituse lõpetamise tingimused ning õpiväljundid said saavutatud.

Õppekava on kinnitatud: 16.12.2021