Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Hooldus erinevate nakkushaiguste korral hooldustöös
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Hooldustöötaja, tase 3. (B.2.1.8.)
Õppe eesmärk: Anda õppijale olulised teadmised hooldamisest erinevate nakkhaiguste korral
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • teab hooldustöös järgitava a-ja antiseptikaga seotud mõisteid
  • teab nakkushaiguste levikuga ja eluohtlike haigusseisunditega seotud olulisi käitumisjuhiseid

Koolituse sihtgrupp: hooldustöötajad, koduhooldusteenust pakkuvad isikud
Koolituse keel: eesti keel
Õppe alustamise tingimus(ed):
* õppija omab hooldustöö alusteadmisi
* veebikoolitusel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.
Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond:
Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena. Koolituse toimumise koht on avaldatud koolituskalendris koolituse juures.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Mõisted
  • Haigussümptomite tundmine ja esmaste otsuste tegemine
  • Nakkuse levik
  • Nakkushaigused, sh SARS-CoV-2
  • Infektsioonid
  • Pindade dekontamineerimine
  • Eluohtlikud haigusseisundid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test, koosneb 8 valikvastustega küsimusest. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 6. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 6. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Taimi Taimalu töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus õena. On töötanud hooldajana. Lisaks õpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On Eesti Õdede Liidu liige. Tervishoiutöötajate registrinumber N08776.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui hindamiskriteerium on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteerium ja/või õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 10.01.2022