Veebikoolitus! Hooldustöötaja täiendõppe koolitus koos esmaabi väljaõppe koolitusega (122 ak)

September, 2024

20SEPT.(SEPT. 20)09:0029NOV.(NOV. 29)16:00Veebikoolitus! Hooldustöötaja täiendõppe koolitus koos esmaabi väljaõppe koolitusega (122 ak)Hind: 1020.-+kmVeebikeskkond ZOOMPiirkond:E-õpe/Veebikoolitused

Aeg

September 20 (Reede) 09:00 - November 29 (Reede) 16:00

Koolituse toimumiskoht:

Veebikeskkond ZOOM

Koolitaja:

Maire Aruots, Kaido Voogla, Janika Pael, Taimi Taimalu, Kätlin Pilt, Anne Parmas, Angelika ArmolikMaire Aruots – Omab õe kutset. On töötanud erinevates tervishoiuasutustes. Õpetab hooldustöötajaid Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Lisaks töötab Elva Haiglas vaimse tervise õena. Tervishoiutöötaja registri number: N07006. Koolitaja: Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas. Koolitaja: Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus. Koolitaja: Taimi Taimalu töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus õena. On töötanud hooldajana. Lisaks õpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On Eesti Õdede Liidu liige. Tervishoiutöötajate registrinumber N08776. Koolitaja: Kätlin Pilt - (RN MA), omab magistrikraadi terviseteaduses (vaimse tervise õendus). Täiendanud ennast motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, kognitiiv-käitumisteraapia ja süsteemse pereteraapia alal. Lisaks õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2008a, Tartu Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Koolitusvaldkonnas tegutsenud 11 aastat, peamiselt esmaabi andmise oskuste osas. Õpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Õdede Liidu liige. Tervishoiutöötaja registri number: N10315 . Koolitaja: Svetlana Kalmaznina (RN MA), terviseteaduse magister (õendusteaduses); õde-spetsialist intensiivravi alal. Svetlana töötab SA TÜ Kliinikumi Südamekliiniku kardiointensiivravi osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Omab Punase Risti esmaabikoolitaja litsentsi (koolitusluba 6101HTM), et viia läbi esmaabi koolitusi. Täiskasvanuid koolitab alates 2011.aastast. Tervishoiutöötajate riiklikku registri nr. N04596. Koolitaja: Anne Parmas töötab igapäevaselt kiirabis 35 aastat ning esmaabi koolitusi on teinud 15 aastat. Lõpetanud meditsiinikooli 1985 aastal velsker/ ämmaemanda erialal, ning Tartu Ülikooli 2004 .a. ja täiendab erialaselt ennast iga-aastaselt Tartu Kiirabi AS ja Tallinna Kiirabis. On läbinud esmaabi koolituse koolitaja koolituse, mis on koolitajatele kohustuslik. Anne Parmase poolt läbiviidavad koolitused on kaasahaaravad läbi eluliste näidetega ning mõtlemapanevad. Anne Parmas suudab kõigi osalejate tähelepanu haarata. Igaüks, kes on käinud Anne Parmas´e koolitusel on saanud uusi ja vajalikke teadmisi. Tervishoiutöötajate riiklikku registri nr. N00068. Koolitaja: Angelika Armolik - Angelika Armolik on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna (BA) ja kaitsnud magistritöö sotsiaaltöö erialal (MSW). Uurimisvaldkonnaks oli dementsusega inimeste hooldamine üldhooldekodudes. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud 20 aastat - korraldanud psüühikahäirega eakate hoolekandeteenuseid, juhtinud KOV sotsiaalteenistust ja osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes projektides. Koolitajana on tegutsenud samuti 20 aastat ja omab ka täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

PS! Ergonoomika koolituspäev on kontaktõppes ning toimub Tartus – Betooni 9, III korrus,  ruum nr 382.

Õppe eesmärk: on täiendada õppija teadmisi ja oskusi, mis aitab hooldatava elukvaliteeti parendada

Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard

Õppe eesmärk: on täiendada õppija teadmisi ja oskusi, mis aitab hooldatava elukvaliteeti parendada

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Järgib hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat ning eristab eetilisi ja ebaeetilisi valikuid hooldustöös
 • Abistab hoolealust igapäevaste toimingute juures
 • Arvestab hoolealuse tervislikku seisundit, vajadusi ning harjumusi hoolekandeasutuse meeskonna liikmena
 • Teeb hooldustoiminguid hoolealuse eripära, keskkonda arvestades ennast säästval viisil
 • Teab, kuidas käituda kannatanuga või äkkhaigestunuga esmaabi andmisel

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kogemusega hooldustöötajad.

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppijal on hoolekandeasutuses töötamise kogemus.

Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.

Veebikoolitusel/-päevadel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppe kogumaht: 122 akadeemilist tundi; auditoorne õpe 102 akadeemilist tundi ja 20 akadeemilist tundi iseseisevõpe (eneseanalüüsi koostamiseks, kirjanduse lugemiseks)

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolitus/-päevad toimuvad veebikeskkonnas zoom.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Hooldustöötaja kutse-eetika
  • Eetika põhialused, Sotsiaalala Töötaja Eetikakoodeks, aitaja eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
  • Sotsiaalhoolekande seadus, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, jne
 • Patsiendi hügieenihooldus
  • Erinevad hügieenitoimingud ja voodipesu vahetus.
  • Patsiendi juhendamine- ja vajadusel abistamine
  • Patsiendi hügieenitoimingud
 • Hooldekodu toa hoolduskoristus
  • Koristuskäru komplekteerimine
  • Erinevad koristusmopid, -lapid
  • WC ja vannitoa koristus
  • Erinevate puhastusvahendite kasutamine
  • Toa koristusjuhend
  • Koristustegevuse lõpetamine
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Ravimiõpetus  hooldajatele
  • Erinevad ravimvormid
  • Ravimite poolitamine
  • Ravimite koostoimed
  • Ravimite manustamine
 • Sooline kasvatus ja seksuaalkasvatus
  • Seksuaalsuse ja soolisuse erinevad tahud
  • Seksuaalse arengu etapid.
  • Seksuaalsed õigused ja seksuaalne turvalisus.
  • Lühiülevaade seksuaalsusega seonduvate teemade käsitlemisest alus-, alg-ja põhihariduse õppekavadel.
  • Psüühilise erivajadusega inimeste seksuaalse eneseväljendamise toetuse vajadus.
  • Intellektipuudega inimeste seksuaalsuse juhendamine.
  • Dementsusega inimeste seksuaalsuse juhendamine.
  • Seksuaalne väärkohtlemine – mõisted, liigid, äratundmine, ennetamine.
 • Ergonoomika
  • Erinevad abivahendid
  • Kuidas valida sobilikku abivahendit arvestades hoolealuse vajadusi
  • Abivahendite kasutamine toetades erineva tegevusvõimega hoolealust
  • Asendravi ning kuidas toetada asendravi vajavat inimest
 • Dementsus
  • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
  • Dementsuse erinevad faasid
  • Kliendikeskne lähenemine
  • Tegevusvõime hindamine
  • Dementsusega kaasnevad ohud
  • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
  • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodusHaprad eakad. Surija hooldus.
 • Hapruse olemus
  • Suremise olemus, protsess ja põhjused
  • Surija vajadused ja tunded
  • Suremise faasid, nende äratundmine
  • Leina faasid, nende äratundmine
  • Surija juhendamine, toetamine ja jõustamine
  • Surija lähedaste juhendamine, toetamine ja nõustamine
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
  • Sisemiste mõttemustrite olemus
  • Toimetulek mõttemustritega
  • Mis on läbipõlemine
  • Mis on kaastundeväsimus
  • Läbipõlemise ja kaastundeväsimuse ennetamise meetodid
  • Negatiivse kriitikaga toimetulekumehhanismid
  • Kuidas mitte tööd koju ja isiklikke probleeme tööle kaasa võtta
 • Hooldus erinevate haiguste korral
  • Eluohtlikud haigusseisundid
  • Elulised näitajad ning nende mõõtmine
  • Hooldus erinevate nakkushaiguste korral.
 • Esmaabi
  • Esmaabi olemus
   Kannatanu seisundi hindamine
   Esmaabi andmise taktika.
  • Elustamine
   Uppunu elustamine
   Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
   Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
   Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
   AED aparaadi kasutamine
  • Välised verejooksud ja šokk
   Verejooksu peatamise võtted
   Šoki olemus ja selle tunnused.
  • Haavad
   Haavade teke
   Sidumise tehnika ja reeglid
   Kolmnurkrätiku kasutamine
   Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
  • Traumad ja luumurrud
   Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
   Luumurdudega kaasnevad ohud
   Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
   Lahastamise viisid.
  • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine, iseseisvad ülesanded. Veebikeskkond zoom võimaldab kasutada erinevaid õppemeetodeid.

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse digi-õppematerjalid.

Soovituslik/õppimist toetav lisamaterjal:
Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010
Sotsiaalhoolekande seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat, 2011
Hardeman, F., Van Vliet, M., Leeuw, Johan van der , Gerretsen, A. 80 alternatiivi vabaduse piiramisele tervishoius
EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, TAI Koolitus- ja teabekeskus Kroonilise psüühikahäirega eaka hooldusjuhend, 2007

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:

1. Teoreetilise osa valikvastustega/avatud küsimustega test (24 küsimust).
2. Eneseanalüüsi koostamine ja kaitsmine.

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele (75% õigeid vastuseid).
2. Õppija on esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitusepäevade vahemik: 20.09.2024.a.-29.11.2024.a.
Täpsem koolituskalender edastatakse osalejale.

ÕPPEKAVA:

Koolituse maksumus:  1020€+km

Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top