Koolituse pealkiri: Kogenud tõstukijuhi koolitus

Täienduskoolituse asutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ
Õppekava nimetus: Kogenud tõstukijuhi koolitus
Õppekavarühm: Transporditeenuste õppekavarühm1041
Õppekava koostamise alus: puudub
Õppe eesmärk: On anda praktikat omavale tõstukijuhile teoreetilised teadmised ohutust tõstukijuhi töö tegemisest
Õppe keel: Eesti keel
Koolituse lõpuks õppija:

 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike
 • Teab kehtivaid liiklusseaduse nõudeid eri-otstarbeliste sõidukitega liiklemiseks ja kasutamiseks
 • Tunneb tõstuki ehitust ja tõstemehhanismi tööpõhimõtteid

Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ohututest töövõtetest tõstukiga töötamisel
Õppegrupi suurus: Kuni 20 osalejat
Õppe alustamise tingimused: Omab tõstukijuhina töötamise kogemust
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi; millest 8 akadeemilist tundi on auditoorne õpe.
Õppekeskkonna kirjeldus: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.
Õppevahendid: Paberkandjal koolitusmaterjalid.
Õppeprotsess: Auditoorne töö.
Õppe sisu:

 • Tõstukid: eri tüübid ja ehitus
 • Tõstukite lisasedamed ja tehnilised parameetrid
 • Tõstukid: tehniline teenindamine
 • Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus
 • Tõstukite kasutusjuhendid ning tundmaõppimine
 • Tõstukite ehitus ja eripärad
 • Tõstukite tööeelne hooldus

Õppemeetodid: Loeng, arutelud.
Õppematerjalide loend: Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt kokku pandud õppematerjal.
Hindamine: Mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud
Lõpetamise tingimused:
Väljastatav dokument: Tunnistus väljastakse õppijale, kes osaleb õppetöös vähemalt 100%, lahendab testi positiivsele tulemusele.
Koolitaja kvalifikatsioon: Raiko Jaagura on pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist. Eesti Maaülikoolis majanduse erialal õppinuna on 2007. aastast saati töötanud ning olnud eestvedajaks erinavate valdkonna projektide elluviimisel.
Täiskasvanute koolitajana on tegev aastast 2009 ning koolitanud üle 3000 inimese.
Täienduskoolitusasutuse kontakt: info@taienduskeskus.ee

Õppekava kinnitamise kuupäev: 03.12.2018.a.