Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ

Õppekava nimetus: Intensiivne hooldustöötaja koolitus

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (kompetentsid: A 2.1.2 Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine, A 2.1.3 Toitumise jälgimine, A 2.1.5 Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine, A 2.1.7 Hooldusega seotud toimingute läbiviimine, 2.1.8 Ravimite hankimine, A 2.1.10 Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine A.2.2 Majapidamistööde korraldamine).

Õppe eesmärk: on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Järgib hooldustöötaja kutse-eetikat ja valdkonna õiguslikke aluseid
 • Teab inimese anatoomiat, füsioloogiat, patoloogiat
 • Teab hooldusealuseid ja sellega seonduvat
 • Märkab hooldusabivahendi kasutamise vajalikkust
 • Saab ülevaate laste hoolekande korraldamisest
 • Praktiseerib ergonoomilisi töövõtteid
 • Teab dementsuse põhjuseid, erinevaid faase ja ohte
 • Mõistab, kuidas dementse hooldusalusega suhelda ning tema hooldamise eripärasid
 • Märkab ning arvestab eaka seisundit ja sellega kaasnevaid muutusi
 • Teab suhtlemisviiside eripärasid
 • Teab meeskonnas töötamise põhimõtteid
 • Mõistab enesehoidmise vajalikkust
 • Tuleb toime erinevate infootsingu võimalustega

Koolituse sihtgrupp: hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 276 akadeemilist tundi, millest 156 tundi auditoorset õpet, 80 tundi praktikat ja 40 tundi iseseisvat õpet

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitajate poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
 • Anatoomia. Füsioloogia. Patoloogia.
 • Teadmised esmaabist ja esmaabi andmine.
 • Arengupsühholoogia. Inimese elukaar.
 • Hoolekande korraldamine seoses lastega.
 • Suhtlemise alustõed. Töö meeskonnas. Klienditeenindus.
 • Hoolduse alused. Hooldusplaan. Hooldusabivahendid.
 • Avahooldus, kodumajandus ja korrastustööd.
 • Hooldus erinevate haiguste korral.
 • Toitumisõpetuse alused.
 • Aktiviseerivad tegevused.
 • Ravimiõpetuse alused.
 • Ergonoomika. Dementsus. Haprad eakad. Surija hooldus.
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 • Eneseanalüüs.

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine, praktika

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Koolitaja poolt koolitusel lisamaterjal
 • Elu Dementsusega, A. Caughe, 2017

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 90% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktika.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktilika kokkuvõte ja eneseanalüüsi koostamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktika. Õppija on kirjutanud eneseanalüüsi.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Ljudmila Reimand on omandanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala aastal 2006 ning omab Punase Risti litsentsi, et viia läbi esmaabi koolitusi. Omab aastatepikkust praktilist töökogemust meditsiini- valdkonnas. Täiskasvanuid koolitab alates 2015.aastast. Tervishoiutöötajate registri number N04405.

Angelika Armolik on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme ning lisaks omab täiskasvanute koolitaja taset 7.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 14.08.2019
Õppekava on uuendatud: 12.09.2019