Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja koolitus koos praktikaga (246 ak)

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1., B.2.2, B.2.3.)
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658

Õppe eesmärk: on anda õppijale hooldaja tööks vajalikud teadmised, oskused ja praktilised kogemused hooldatava elukvaliteedi parendamine

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Järgib hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat ning eristab eetilisi ja ebaeetilisi valikuid hooldustöös
 • Abistab hoolealust igapäevaste toimingute juures
 • Arvestab hoolealuse tervislikku seisundit, vajadusi ning harjumusi hoolekandeasutuse meeskonna liikmena
 • Teeb hooldustoiminguid hoolealuse eripära, keskkonda arvestades ennast säästval viisil
 • Teab,  kuidas käituda kannatanuga või äkkhaigestunuga esmaabi andmisel

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud õppijad, kes soovivad hakata töötama või töötavad hoolekandeasutuses hooldajana ning kes soovivad täiendada olemasolevaid teadmisi ja oskusi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimus(ed): Õppe alustamise tingimuseks – põhihariduse olemasolu. Veebikoolituspäevadel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 246 akadeemilist tundi; auditoorne õpe 126 akadeemilist tundi, praktika 80 akadeemilist tundi ja 40 akadeemilist tundi iseseisevõpe (praktikaaruande koostamiseks, eneseanalüüsi koostamiseks, kirjanduse lugemiseks)

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolituspäevad toimuvad veebikeskkonnas zoom.

Õppematerjal: Koolitajate poolt jaotatavad ja/või digitaalsed õppematerjalid. Lisaks iseseisvaks töötamiseks antud materjal.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
  • Hooldustöö olemus, hooldamise põhiprintsiibid, inimesekesksus hooldustöös, hooldusplaan ja selle täitmine
  • Hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemine, kutsestandard
 • Hooldustöötaja kutse-eetika
  • Eetika põhialused, Sotsiaalala Töötaja Eetikakoodeks, aitaja eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
  • Sotsiaalhoolekande seadus, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, jne
 • Arengupsühholoogia. Inimese elukaar
  • Inimese areng alates lapsepõlvest
  • Arenguga kaasnevad kriisid
  • Eriksoni arenguliste kriiside mudel
 • Patsiendi hügieenihooldus
  • Erinevad hügieenitoimingud ja voodipesu vahetus.
  • Patsiendi juhendamine- ja vajadusel abistamine
  • Patsiendi hügieenitoimingud
 • Patsiendi toitmine sondiga e. Portsjontoitmine
  • Nasogastraalsond
  • Portsjontoitmine
 • Lamatiste hooldus, klistiiri tegemine
  • Lamatiste hooldus – tekkepõhjused, riskipiirkonnad, erinevad staadiumid, hooldusvahendid
  • Klistiiri olemus, teostamine, eripärad
 • Ravimiõpetus  hooldajatele
  • Erinevad ravimvormid
  • Ravimite poolitamine
  • Ravimite koostoimed
  • Ravimite manustamine
 • Sooline kasvatus ja seksuaalkasvatus
  • Seksuaalsuse ja soolisuse erinevad tahud
  • Seksuaalse arengu etapid.
  • Seksuaalsed õigused ja seksuaalne turvalisus.
  • Lühiülevaade seksuaalsusega seonduvate teemade käsitlemisest alus-, alg-ja põhihariduse õppekavadel.
  • Psüühilise erivajadusega inimeste seksuaalse eneseväljendamise toetuse vajadus.
  • Intellektipuudega inimeste seksuaalsuse juhendamine.
  • Dementsusega inimeste seksuaalsuse juhendamine.
  • Seksuaalne väärkohtlemine – mõisted, liigid, äratundmine, ennetamine.
 • Töö meeskonnas. Klienditeenindus
  • Meeskonnatöö olemus,
  • Grupiprotsessid
  • Rollid meeskonnas
  • Meeskonna arengufaasid
  • Konfliktid – ennetamine, erinevad faasid, toimetulek
 • Aktiviseerivad tegevused
  • Hoolealuste tegevusvõime
  • Aktiviseerimise võimalused hoolekandeasutuses ja inimese kodus
 • Ergonoomika
  • Erinevad abivahendid
  • Kuidas valida sobilikku abivahendit arvestades hoolealuse vajadusi
  • Abivahendite kasutamine toetades erineva tegevusvõimega hoolealust
  • Asendravi ning kuidas toetada asendravi vajavat inimest
 • Dementsus
  • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
  • Dementsuse erinevad faasid
  • Kliendikeskne lähenemine
  • Tegevusvõime hindamine
  • Dementsusega kaasnevad ohud
  • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
  • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 • Haprad eakad. Surija hooldus.
  • Hapruse olemus
  • Suremise olemus, protsess ja põhjused
  • Surija vajadused ja tunded
  • Suremise faasid, nende äratundmine
  • Leina faasid, nende äratundmine
  • Surija juhendamine, toetamine ja jõustamine
  • Surija lähedaste juhendamine, toetamine ja nõustamine
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
  • Sisemiste mõttemustrite olemus
  • Toimetulek mõttemustritega
  • Mis on läbipõlemine
  • Mis on kaastundeväsimus
  • Läbipõlemise ja kaastundeväsimuse ennetamise meetodid
  • Negatiivse kriitikaga toimetulekumehhanismid
  • Kuidas mitte tööd koju ja isiklikke probleeme tööle kaasa võtta
 • Esmaabi
  • Esmaabi olemus
   Kannatanu seisundi hindamine
   Esmaabi andmise taktika.
  • Elustamine
   Uppunu elustamine
   Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
   Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
   Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
   AED kasutamine
  • Välised verejooksud ja šokk
   Verejooksu peatamise võtted
   Šoki olemus ja selle tunnused.
  • Haavad
   Haavade teke
   Sidumise tehnika ja reeglid
   Kolmnurkrätiku kasutamine
   Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
  • Traumad ja luumurrud
   Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
   Luumurdudega kaasnevad ohud
   Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
   Lahastamise viisid.
  • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid
 • Hooldekodu toa hoolduskoristus
  • Koristuskäru komplekteerimine
  • Erinevad koristusmopid, -lapid
  • WC ja vannitoa koristus
  • Valamu koristus
  • Dušinurga koristus
  • WC poti puhastus
  • Erinevate puhastusvahendite kasutamine
  • Toa koristusjuhend
  • Koristustegevuse lõpetamine
 • Hooldus erinevate haiguste korral
  • Eluohtlikud haigusseisundid
  • Elulised näitajad ning nende mõõtmine
  • Hooldus erinevate nakkushaiguste korral.
 • Hooldustöötaja praktika hoolekandeasutuses 80 akadeemilise tunni ulatuses

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded, kaasuste lahendamine ja erinevad harjutused, õppevideode vaatamine, iseseisvad ülesanded.
Veebikoolituspäevadel – veebikeskkond zoom võimaldab kasutada erinevaid õppemeetodeid.

Kohustuslik õppematerjal: koolitajate poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse digi-õppematerjalid.

Soovituslik/õppimist toetav lisamaterjal:
Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010
Sotsiaalhoolekande seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamat, 2011
Hardeman, F., Van Vliet, M., Leeuw, Johan van der , Gerretsen, A. 80 alternatiivi vabaduse piiramisele tervishoius
EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, TAI Koolitus- ja teabekeskus Kroonilise psüühikahäirega eaka hooldusjuhend, 2007

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub koolituspäevade lõpus mitteeristava teadmiste kontrolliga, praktiliste , iseseisvate, grupitööde, kaasuste alusel. Koolituse lõpus toimub õpiväljundite kontroll kirjaliku testiga (valikvastused/avatud küsimused), eneseanalüüsi koostamise ja selle esitlus alusel ning praktikapäeviku alusel.

Hindamismeetod:

1.Teoreetilise osa valikvastustega/avatud küsimustega test (15 küsimust). Tagasisidestamine.
2. Eneseanalüüsi koostamine. Tagasisidestamine.
3. Praktikapäeviku koostamine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele (75% õigeid vastuseid). On saanud testile tagasiside.
2. Õppija on esitanud eneseanalüüsi. Saanud tagasiside põhikoolitaja poolt.
3. Õppija on täitnud praktikapäeviku ning esitlenud seda suuliselt. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Põhikoolitaja Angelika Armolik – Angelika Armolik on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna (BA) ja kaitsnud magistritöö sotsiaaltöö erialal (MSW). Uurimisvaldkonnaks oli dementsusega inimeste hooldamine üldhooldekodudes. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud 20 aastat – korraldanud psüühikahäirega eakate hoolekandeteenuseid, juhtinud KOV sotsiaalteenistust ja osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes projektides. Koolitajana on tegutsenud samuti 20 aastat ja omab ka täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset.
Koolitaja: Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.
Koolitaja: Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus.
Koolitaja: Taimi Taimalu
töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus õena. On töötanud hooldajana. Lisaks õpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On Eesti Õdede Liidu liige. Tervishoiutöötajate registrinumber N08776.
Koolitaja: Svetlana Kalmaznina (RN MA), terviseteaduse magister (õendusteaduses); õde-spetsialist intensiivravi alal. Svetlana töötab SA TÜ Kliinikumi Südamekliiniku kardiointensiivravi osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Omab Punase Risti esmaabikoolitaja litsentsi (koolitusluba 6101HTM), et viia läbi esmaabi koolitusi. Täiskasvanuid koolitab alates 2011.aastast. Tervishoiutöötajate riiklikku registri nr. N04596.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Õppekava on kinnitatud: 07.04.2020
Õppekava on muudetud: 31.05.2022