Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus MTÜ

Õppekava nimetus: Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (kompetentsid: A 2.1.2 Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine, A 2.1.3 Toitumise jälgimine, A 2.1.5 Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine, A 2.1.7 Hooldusega seotud toimingute läbiviimine, 2.1.8 Ravimite hankimine, A 2.1.10 Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine A.2.2 Majapidamistööde korraldamine).

Õppe eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab dementsuse põhjuseid, faase, vorme, sümptomeid, ohte
 • Teab hooldustöötaja eetika põhimõtted
 • On saanud ülevaate, kuidas tegevusvõimet hinnata dementsuse korral
 • Teab dementsete isikute hooldamise aluseid
 • On saanud juhiseid suhtlemiseks hooldusaluste pereliikmetega

Koolituse sihtgrupp: hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
 • Dementsuse erinevad faasid
 • Töötaja eetika põhimõtted
 • Kliendikeskne lähenemine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Dementsusega kaasnevad ohud
 • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
 • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 • Suhtlemine hooldusaluste lähedastega, nõustamine ja teavitamine

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Elu Dementsusega, A. Caughe, 2017

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktilise ülesande.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.

Angelika Armolik on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme ning lisaks omab täiskasvanute koolitaja taset 7.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 18.05.2019
Õppekava on uuendatud: 05.07.2019