Täiendkoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus
Õppekava nimetus: Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses
Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm
Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1.1., B.2.1.4)
Õppe eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab dementsuse põhjuseid, faase, vorme, sümptomeid, ohte
 • Teab hooldustöötaja eetika põhimõtted
 • On saanud ülevaate, kuidas tegevusvõimet hinnata dementsuse korral
 • Teab dementsete isikute hooldamise aluseid
 • On saanud juhiseid suhtlemiseks hooldusaluste pereliikmetega

Koolituse sihtgrupp: hoolekandeasutuses töötavad hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolituse puhul arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendust.
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.
Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal. Veebikoolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab õppe läbimiseks kasutada kõiki vajaminevaid õppemeetodeid.
Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
 • Dementsuse erinevad faasid
 • Töötaja eetika põhimõtted
 • Kliendikeskne lähenemine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Dementsusega kaasnevad ohud
 • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
 • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 • Suhtlemine hooldusaluste lähedastega, nõustamine ja teavitamine

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine
Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.
Soovituslik õppematerjal:

 • Elu Dementsusega, A. Caughe, 2017

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktilise ülesande.
Hindamine on mitteeristav.
Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine.
Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesande, saanud tagasiside soorituste kohta.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Irina Soldatova – on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.
Angelika Armolik on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme.
Galina Kuznetsova omab rakenduskõrgharidust. Eriala on kliiniline õendus. On hinnatud meditsiinitöötaja Narva haiglas, olles õendusabiosakonna vanemõde. On töötanud günekoloogia-, psühhiaatria-, kirurgia-, traumatoloogiaosakonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 2015.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.
Õppekava on kinnitatud: 18.05.2019
Õppekava on uuendatud: 07.01.2021