Tulemusliku e-kirja koostamine: põhitõed, õigekirja reeglid ja kaasav sõnastus

16/10/2019

Toimumiskoht:

Täpsustamisel - TALLINN

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja: Loone Ots on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoloogina ja kaitsnud sealsamas ka filosoofiadoktori väitekirja. Eesti keeletoimetajate liidu ja Eesti kirjanike liidu liige. Olnud TÜ kauane õppejõud, TLÜ vanemteadur ja õpikukirjastuse Maurus peatoimetaja. Praegu vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik.

Eesti keele, e-tekstide ja stilistika koolitusi on teinud aastast 2007. Praeguseks on ta õpetanud üle 300 eesti keele huviliste rühma. Tähtsamad riigiasutustest koostööpartnerid on olnud töötukassa, rahandusministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tehnilise järelevalve amet, politsei- ja piirivalveamet, keskkonnaministeerium, keskkonnainvesteeringute keskus jmt. 

Koolituse eesmärk: anda õppijatele olulised teadmised ja oskused tulemusliku e-kirja kirjutamiseks; järgides põhitõdesid, reegleid ja kaasavat sõnastust.

Koolituse sihtgrupp: sekretärid, assistendid, juhiabid, müügijuhid, keskastmejuhid ja kõik teised, kes tunnevad huvi eesmärgipärase e-kirja kirjutamise vastu.

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tuletame meelde; suur ja väike algustäht (asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja ühendused; perioodikaväljaanded; teosed; üritused; ehitised ja mälestised; kaubad).
 • Arvukirjutus (numbrite, kuupäevade, kellaaegade ja jaotiste õigekiri; põhi- ja järgarvude, numbreid sisaldavate ne- ja line-lõpuga omadussõnade ja hindade õigekiri ja käänamine).
 • Kokku- ja lahkukirjutuse põhimõtted (tähendus, vorm, tava, kontekst, sagedus ja pikkus).
 • Kirjavahemärgid: komakasutus, sh põimlause komad; jutumärkide kasutus; side- ja mõttekriipsu erinevus; ülakoma kasutamine nimede käänamisel; paragrahvide, lõigete ja punktide õigekiri.
 • Tähtsamate lühendite õigekiri.
 • Normimuutusi, mis veel ei ole jõudnud „Eesti keele käsiraamatusse“.
 • Trüki- ja e-keelehooldeallikate tutvustus.
 • Selge keele nõuded. Tarbeteksti põhimõtted ja tunnused. Eesmärk, sõnum ja adressaat.
 • Lihtne ja lühike lause. Verb kui lause tähenduse kandja. Lause algus ja lõpp.
 • Kümme levinumat kantseliidiväljendit. Kuidas neid paremini sõnastada.
 • Kasvav inglispärasus eesti ametikeeles. Inglise keele väärad või kaheldavad tõlked, nende täpsed ja õiged eesti vasted. Tarbetud toortõlked inglise keelest, nende eestipärasemad vasted. Nominalisatsiooni ja liigse personifikatsiooni taandamine. Võõra maiguga omadussõnad ja nende eesti vasted. Inglispärane grammatika ja paremad omakeelsed vormid.
 • Kiri ja e-kiri. E-kirja eripära.
 • Eesti kirja standard EVS-882-1-2013.
 • Lugejat kaasav sõnastus: teemarea sõnastus, pöördumised, lõputervitused, sõnumi esitamine. Lõikude õige järjekord, kirja loogika. ABC-reegel. KISS-reegel.
 • E-kirja lugemist ja mõistmist toetav vormistus: ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus, tähtsa info esiletõstmine, kujunduselemendid.
 • Signatuuri vormistus.
 • Automaatteadete sõnastus.

Õppemeetod: rühmatööd, teksti toimeamine, arutlused

Koolituse järgselt õppija:

 • Teab ametisuhtluse olulisemaid õigekirjareegleid
 • Rakendab hea tekstiloome aluseid, arusaadavust kasvatavat sõnastust ja lausestust
 • Väldib tüüpilisemaid kantseliidiväljendeid ja võõrkeelendeid
 • Mõistab sõnumi sisu tähtsust e-kirja saatmisel
 • Oskab koostada eesmärgipärast e-kirja

Koolituse kestvus: 6 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 119€ + km

Registreerimine