Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus volinikele

26/03/2019

Toimumiskoht:

LAKI PÕIK 2, II korrus - TALLINN

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETE VÄLJAÕPPEKURSUSE (24-TUNNINE) KAVA (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

Koolitajad:
Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Ave Kruusalu on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise eriala. Lisaks täiendab Ave ennast erinevate täiendkoolitustega, et hoida oma kompetentsust. Omab personalijuhtimise alast töökogemust nii teenindus- kui ka tootmisvaldkonnas, mis on andnud hulga teadmisi ja oskusi inimeste ning protsesside juhtimiseks erineva profiiliga organisatsioonides. Lisaks omab töökogemust kvaliteedijuhina. On töötanud välja ettevõtte juhtimissüsteemi.

Siret Sõmer

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Koolituspäevade teemad:

I päev

 • Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala.
 • Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.
 • Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine.
 • töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu määramine/valimine. Ülesanded;
 • Esmaabi korraldus ettevõttes;

II päev

 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus; Leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest.
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine;
 • Isikukaitsevahendite valik. Juhendamine isikukaitsevahendite kasutamise nõuetest.
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
 • Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine;

III päev

 • Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded.
 • Füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. S.h. öötöö. Ohutegurite mõju tervisele.;
 • Riskianalüüs. Ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
 • Töökoha kohandamine. Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine;
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
 • Töökeskkonna sisekontroll

Koolituse lõpus toimub omandatud teadmiste kontrolltest.

Koolituse maksumus: 165€+km

Registreerimine